Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

„Le régime alimentaire, première étape du traitement, s'inspirera des acquisitions récentes de la physiologie."

(vlres).

„La thérapeutique d'ensemble des affections du pancréas est basée sur 1'étude générale qui vient d'être faite et devra surtout s'adresser aux syndromes pancréatiques sécrétoires."

(Faroy).

Reeds in het eerste hoofdstuk heb ik er op gewezen hoezeer de resultaten der verschillende onderzoekingen over de pancreassecretie bij den mensch sterk uiteenliepen. Terwijl bijvoorbeeld Ellixger en Cohn en ook Glaesner en Popper zagen, dat koolhydratenvoeding minder sapafscheiding gaf dan een voeding met vet en vleesch, vond Wohlgemuth juist het tegenovergestelde. Ook ten aanzien van het fermentgehalte van het pancreassap bleken er meeningsverschillen te zijn ontstaan. Immers Ellinger en Cohn konden geen regelmatige veranderingen in het gehalte bespeuren; Wohlgemuth verkreeg bij zijn onderzoek, dat dit gehalte steeds omgekeerd evenredig was met de snelheid van afscheiding en Glaesner en Popper meenden te hebben moeten vastleggen hoe het fermentgehalte per ccm. ongeveer constant is. Weer tot geheel andere gevolgtrekkingen kwam Holsti. Volgens hem heeft men pancreassap, welke rijk is aan ferment of ook waarin het ferment sterk is afgenomen of zelfs geheel en al kan ontbreken. In het algemeen zou dit verschil in fermentgehalte niet uitsluitend afhangen van de snelheid waarmede het sap wordt afgescheiden, omdat men ook bij een even groote snelheid van afscheiding aanzienlijke kwantitatieve verschillen in het fermentgehalte kan opmerken. En eindelijk zouden juist die veranderingen wel weer van de snelheid der secretie afhankelijk

Sluiten