Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dit blijkt voor de leer der diëetiek evengoed als bij de maag van groot belang — ook vatbaar zooals wij zagen voor psychische prikkels.

Pancreassecretie in nuchteren toestand bij mijn proefdier. Laatste voedselopname 's avonds te half negen.

Des morgens van 9 uur tot 9x/2 uur afgescheid. 2,75 ccm. pancreasvocht

ii 91/s „ „ 10 „ „ 2,90 „ „

10 „ 10i/2 „ „ 2,90 „

10i/s „ 11 „ „ 2,80 „

D » » HV2 )> )i 2,85 „ „

i) II1/» » i) 12 ij )> 2,75 „ „

Des midd. van 12 „ „ 121/2 „ 3,— „ „

)i 12' I2 » )i 1 » » 2,90 „ „

)j ^ » » 'l ïj » 6, ,, ,,

)> 4 » » 41/2 ij )) 3, ,, ,,

j) 41/2 „ „ 5 „ ,, 2,85 „ „

ij 5 „ „ 51/2 „ „ 2,35 „ „

v ^1/2 » » 6 ,, ,, 3, „ ,,

Deze proef werd herhaald op 12, 15 en 21 Juni. Behalve een enkele onregelmatigheid — een plotselinge en onverklaarbare vermeerdering van afscheiding welke zich spoedig herstelde — 15 Juni: des morgens van 11 uur tot HV2 uur 2,75 cc., van IP/2 tot 12 uur 5.80 cc., van 12—12^2 uur 3,2 ccm., van 12V2— 1 uur 2.90 ccm. — kwamen de cijfers vrijwel met elkander overeen.

Waar hier bij uitschakeling feitelijk van de maagimpulsie slechts nog van de darmimpulsie, een beinvloeding van uit den darm dus op de pancreassecretie — een mogelijkheid uitdrukkelijk door sommige onderzoekers166) toegegeven — kan sprake zijn, maar tevens de gevonden hoeveelheden sap weinig of niet varieeren al geschiedt de feitelijke spijsvertering ook telkens op verder gelegen darmgedeelten, — daar volgt uit, dat óf ieder darmgedeelte kan een impuls tot pancreassecretie uitzenden, hetgeen tot dusverre nog niet door experimenteel onderzoek is bewezen — slechts van het lagere duodenumgedeelte en het bovenste jejunumstuk heeft men gemeend dit te kunnen aannemen — of, en dit schijnt mij toe meer rationeel te zijn, het pancreas heeft een continue secretie, althans bij den gezonden hond. Dit is voor de diagnostiek van waarde.

Sluiten