Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat hier geen minderwaardig pancreassap werd verkregen, kan hieruit blijken, dat bij de vele steekproeven uit de verschillende uurhoeveelheden (hoeveelheden per uur verkregen) genomen, gemiddeld nog 0.0075 ccm. secretievocht in staat was om 5 ccm. amylumoplossing (1 °/o) in vier en twintig uur volledig om te zetten ; caseïne werd gewoonlijk door 0.01 ccm. verteerd, ook het vetsplitsend ferment was steeds gemakkelijk aantetoonen.

Pancreassecretie (hond) na voedselopname. Het dier ontvangt, na sinds des avonds te half negen nuchter te zijn gebleven, des morgens te negen uur 200 gram vleesch. Des morgens van 81/2 uur tot 9 uur 2,5 ccm. pancreassap afgescheiden 9 .. 9]/'i » 7,75 „ „ „

ij 91/2 „ 10 „ 16,2 „ „ „

10 „ lOi/j „ 19,5 „

IOI/2 „11 „ 20,75 „

11 „ IP/2 „ 17,2 „

II1/2 „ 12 „ 11,3 „

» 12 „ 121/9 „ 10,5 „ „ „

ï» 12 V2 ïj 1 IÏ 3,75 ,, ,, „

Deze proef, onder dezelfde omstandigheden herhaald gaf alle vier keeren een resultaat vrijwel gelijk met de boven gevonden getallen. Een kleine uitzondering moet hier echter worden vermeld. Bij een vijfde vleesch-proef was het dier blijkbaar dien morgen ietwat lusteloos en werd het vleesch ook minder gretig genomen dan de andere keeren.

De pancreassecretie verkreeg toen haar hoogste top reeds op het einde van het eerste uur en bedroeg toen 12.5 ccm. om daarna snel te dalen, zoodat zij reeds na liet tweede uur nagenoeg weder normaal was geworden.

Pancreassecretie (hond) na het gebruik van koolhydraten, bestaande uit 50 gram glucose opgelost in x/4 liter melk en 100 gram griesmeelpudding.

Des morgens van 8i/4 tot 9 uur 3 ccm. pancreassap afgescheiden

i) 9 „ 9i/2 „ 8,2 „ „ „

» 91 /g „ 10 „ 17.— „ „ „

» 10 u 10!/s 11 23,5 „ „ „

» 1» 11 » 27,— „ „ „

Sluiten