Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Des morgens van 11 tot J11/2 uur 18,2 ccm. pancreas vocht afgescheiden >> HV2 » „ 10,75 „ „ „

12 „ 12»/, „ 8,3 „

» 12i/2 „ 1 „ 5,75 „ „ „

Ook deze proef werd vier keeren herhaald en gaf telkenmale behoudens kleine en onbeteekenende getallen-wijzigingen hetzelfde beeld.

De proeven met vet gaven nog al moeilijkheden. Verschaft werden stukjes rundvet en spek. De eerste keeren wilde de hond het niet of slechts in zeer geringe hoeveelheid gebruiken. Er werd toen besloten het dier een geheelen dag te doen hongeren en nu eerst werd het, ofschoon verre van gretig, genomen. Een eigenlijke physiologische proef, onder dezelfde omstandigheden genomen, mag dit dan ook niet heeten. De verkregen getallen, welke slechts een geringe golving boven het normale niveau vertoonden, luidden als volgt:

Des morgens van 8^2 tot 9 uur 2,8 ccm. pancreasvocht afgescheiden

)i 9 „ 9»/2 „ 2,75 „ „ „

» 9»/, „ 10 „ 2,8 „ „ ,,

10 „ 101/2 „ 3

„ IOI/2 „ 11 „ 3,2 „ ,, „

» 11 » ID/2 )> 3,5 » >> »

II1/2 „ 12 „ 4,5 „

12 „ 121/, „ 3

!) 121/2 „1 „ 3 „ 1| »

Deze proef werd om bovengenoemde redenen niet herhaald. In de plaats van het vet en het spek werd nu als voedsel verstrekt zeer vet vleesch, mager spek en i/4 liter melk. Dit werd een ietsje beter genomen. De nu verkregen getallen luidden:

Des morgens van 81/2 tot 9 uur 2,75 ccm. pancreasvocht afgescheiden

» 9 „ 91/2 ,, 3,6 „ „ »

)> 9»/2 )i 10 )> 4,2 „ „ „

jt 10 „ IOI/2 j, 4.2 „ „ „

i) 10»/, ,, 11 ,, 6,3 „ „ ,,

'- 11 ,, ID/2 ï* ^»1 " **

tj ID/2 »» 12 JÏ *^)1 1» IJ »

„ 12 ,, 121/, 3./5 ,, ,, „

j, 12l/s „ 1 i) 3,2 „ „ „

Sluiten