Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van Wohlgemuth wat betreft de secretie als zoodanig, een geheel ander resultaat verkreeg ik, althans bij No. 23 ten opzichte van het vraagstuk der fermentconcentratie in het opgevangen pancreasfistelvocht. Gaf het proefdier eenigermate veranderingen in fermentsterkte bij verandering van voedsel, de verkregen cijfers bij No. 23 brachten mijn resultaten in tegenspraak met die van Holsti en ook van Wohlgemuth. Ook de destijds reeds door Popielski 17°) heftig aangevallen en reeds tendeele weer verlaten maar in zich toch mooie leer van Walther over de aanpassing en volkomen doelmatigheid bij den spijsverteringsarbeid en de te verrichten physiologische functie verkreeg er geen nieuwe steun door. Want evenals Ellinger, Cohn, Glaesner en Popper kon ook ik bij mijn patiënte geen regelmatige en dus typeerende veranderingen in het fermentgehalte vinden.

Vastgesteld dient hier intusschen te worden, dat over het algemeen, dus bij niet al te abnormale omstandigheden, het pancreassap rijk is aan fermenten. Dat men dus practisch geen rekening heeft te houden bij de diagnostiek of bij het opstellen zijner therapie met de door Holsti gevonden fermentloose pancreasvochten.

Den invloed van verschillende stoffen op de pancrerssecretie heb ik niet nagegaan. Pawlow en zijn medewerker Becker vonden dat water bij een dier pancreassecretie opwekte. Bickel m) zag slechts een uiterst onbeduidende maagsapsecretie optreden. Holsti (l.c.) trof bij zijn patiënt steeds met water een vrij levendige maar snel voorbijgaande secretie aan.

Het zoutzuur is, blijkens veler onderzoekingen maar vooral die van Pawlow en Dolixski een machtig secretie-aanzettend middel voor het pancreas. Toch, en reeds Pawlow merkte het op bij zijn dierproeven, kan blijkens anderer en ook mijn klinische ervaringen nog heel goed en zelfs geruimen tijd pancreassecretie plaats vinden bij die menschen bij wie het zoutzuur in de maag is gaan ontbreken. De meening van Gross, dat verder „pankreatische Hypochylie eine regelmaszige Begleiterscheinung der Achylia gastrica" zou zijn, gaat dan ook wat ver. Natuurlijk

Sluiten