Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als voorberigt dezer verhandeling, betreffende mijne algemeene beschouwingen, omtrent de oogheelkunde en bekendmaking van onderscheidene door mij uitgevondene nieuwe of verbeterde ooginstrumeuten, benevens eene mededeeling aangaande de inrigtiugen van onderwijs en de opleiding der Geneeskunde, met betrekking tot de oogheelkunde, in Duitschland, volgens Beger : Das vluge} von dem Standpunkte der medicinal Polizei letrachtet, door mij vertaald en met aanmerkingen vermeerderd, valt er voor mij maar zeer weinig mede te deelen, te meer daar ik vertrouw in mijne inleiding alle opheldering aangaande het een en ander, als ook in mijne voordragt ter algemeene bekendmaking mijner ooginstrumenten, te zullen geven. Intusschen is het voor mij steeds eene streelende voldoening geweest, dat alle mijne uitgegeven geschriften en niet minder mijne geschiedkundige verhandeling over de operatie tot vorming van een kunstigen oogappel (Pupilla artificialis) en beschrijving eener nieuwe en zekerder manier om dezelve door eene tweevoudige of dubbele schaar, bij de uitgave mijner verhandeling in het Fransch, onder den Titel : JMemoire historique sur Voperation de la pupille artificielle} JDiplotomise genaamd, te bewerkstelligen, — zeer gunstig zijn opgenomen gewor_ den; terwijl mijne nieuwe voorgestelde manier van den

Sluiten