Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstoogappel le vormen, niet alleen in Nederland, maar ook buiten 'slands, — waarvan ik dan ook de overtuigendste bewijzen mogt erlangen, — veler goedkeuring en zelfs navolgers heeft mogen verwerven. — Deswege erkentelijk, zoo verstrekt mij deze goedkeuring dan ook ten prikkel en verpligt mij, om onvermoeid voort te gaan, en zoo wel mijne vroegere als latere eigene uitgevondene en verbeterde ooginstrumenten, algemeen bekend te maken. —

Mogten zij velen bevallen en dezelve meer en meer nuttig bevonden worden, en wij daarvan bij voortduring de overtuiging erlangen, dan wenschen wij meer te geven, en steeds naar vermogen het onze te blijven bijdragen. —

Gelijk dan vroeger, op mijn verlangen, eene afzonderlijke uitgave van mijne bijdrage tot het werk der Commissie van Redactie des genootscliaps: Vis unita fortior, voor zoo veel aanbelangt een geschiedkundig overzigt omtrent de heerschende en voorkomende oogziekten in Nederland, in één stuk zamengevoegd, liet licht heeft gezien, — zoo heeft ook evenzeer de redactie van het Nederlandsch lancet hare toestemming tot deze uitgave gegeven, en mij gesterkt in mijne bedoeling, om dat gene, dat wij als beschouwingen en mededeelingen, betreffende de oogheelkunde, hebben bijgedragen, ook nader, zoo als thans geschiedt, — apart te doen uitkomen, opdat hetzelve, vooral voor die genen, die geen bezitters van het practisch Tijdschrift: het Nederlandsch lancet, zijn, afzonderlijk kan verkregen worden; terwijl hetzelve ook aldus beter bij den anderen verblijft; zoo als wij dan ook bij dit stuk, nog mededeelingen aangaande de inrigtingen van onderwijs en

Sluiten