Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanige meening voor de oogheelkunst heeft opgevat. Integendeel velen achten de ophthalmo-therapia wel als een belangrijk onderdeel der geneeskunst, maar hegrijpen echter dat het, als geheel tot de genees— en heelkunst behoorende , daarvan ook niet gescheiden behoort te worden , en vooronderstellen zelfs in ieder arts en heelmeester de eigenschappen, welke men vermeent, dat een oog-arts noodzakelijk eigen behooren te zijn! Men wil ondertusschen wel toestemmen, dat de therapie der oogziekten meer volmaakt en gevorderd is, dan die van eenige andere ziekte; het is nogtans eene ontegensprekelijke daadzaak, dat velen dikwijls ondoordacht en door onvolledige kennis , ten onregte het talent van operateur en de bekwaamheid van oog-arts als afgescheiden van het geheel, gering achten , en vooral het operatieve gedeelte der oogheelkunst, wel eens als eene zoogenaamde handigheid en kunstvaardigheid, welke men als aangeboren , of als eene bekwaamheid, welke men door oefening verkrijgen kan, willen beschouwen. Toestemmende , dat een aangeboren of ingeschapen aanleg als operateur, door goede gelegenheid en naarstige beoefening meer en meer ontwikkeld en verbeterd wordt, en aldus m bekwaamheid toeneemt , zoo vermindert zulks evenwel de waarde van het vak niet. Wel beschouwd past het ook met, dat men zich op het bezit van een zoodanig voorregt of aangeboren aanleg tot verrigting van zoo fijne en teedere operatiën, laat voorstaan^ trouwens wie zal ook bij eene billijke en wel gezinde beoordeeling het anders kunnen denken? desniettemin, Wie zal er niet mede instemmen, dat het zelfs den sclirandersten, vernuftigsten, kundigsten niet geoorloofd is, om op zijne verstandsgaven en bekwaamheden, die even-

Sluiten