Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogheeldundige kennis en praktische oefening gezorgd wordt. Zelfs heeft deze verdienstelijke arts een handhoek over de oogheelkunde ten dienste van genees— en heelkundigen opgesteld en uitgegeven, doch waarvan nog slechts het eerste deel het licht ziet.

Daar dit onderwerp en al hetgeen wij hierbij verhandeld hebben, blijkbaar waarheid en niets dan waarheid is, en de bevordering der oogheelkunde, welke elders wordt waargenomen, zonder twijfel door de ingestelde praktische leerscholen ontstaan en bevorderd is, zoo zijn wij van oordeel, dat, bij de in. stelling van dergelijke oogheelkundige, praktische opleiding in Nederland , ook hier eene gelijke bevordering zal plaats vinden. En wie zal niet vertrouwen, dat men dit eenmaal zal inzien , wanneer men dan ook in ons vaderland eene verbetering omtrent de oogheelkunst kan verwachten ? en zoude men alleen in Nederland ten achteren moeten blijven ?

Aangezien alle nuttige bijdragen, welke ter volmaking der oogheelkunst dienen kunnen, den leergierigen kunstoefenaar steeds welkom zijn geweest en tevens tot voordeel van de lijdende menschheid kunnen dienen, zoo is het mij daarom niet ongepast voorgekomen, om bij deze bijdragen enkele nieuwe, door mij uitgevondene of verbeterde oog—instrumenten voor te stellen. Bekend met de leergierigheid van velen en vooral bewust, dat de voortdurende zucht tot meerdere volmaking der kunst steeds de leuze is en blijven zal van alle welgezinde beoefenaren van eenen zoo belangrijken tak der genees— en heelkunst, en daar men voorwaar ieder middel en voorstel, hetwelk op wezenlijke yerbetering zal mogen aanspraak maken, met graagte

Sluiten