Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te opereren, te zamen een getal van 1445 operatien verkregen ; waaronder 1229 operatiën door uitneming, 76 door eene insnijding aan den bovenkant der Cornea gedaan , (welke nieuwe wijze van mij ik bij eene andere gelegenheid denk bekend te maken) , en verder daarbij 217 naald-operatiën, meestal door de hoornvliessteek (keratonyxis) , (1) ook door de nederdrukking (depressie), op de gewone wijze verrigt. Dit heeft mij in de gelegenheid gesteld, om zeer vele bezwaren, welke aan dit onderwerp verbonden zijn, maar al te zeer te leeren kennen.

Het is dus bij mij geenszins eene overdrevene zucht, om nieuwe ooginstrumenten uit te vinden, maar een natuurlijk streven naar verbetering, hetwelk mij heeft geleid, eenen eigenen ooglidhouder, benevens meer andere ooginstrumenten uit te denken.

Door de ondervinding geleerd, en vertrouwende enkele betere en verbeterde ooginstrumenten te hebben uitgedacht, zoo stellen wij ons voor, hoezeer onze feilbaarheid erkennende , dat onze ondervinding niet geheel zonder nut is geweest en tot dienst en leering van anderen zal kunnen strekken. Wij wenschen, dat men onze ooginstrumenten het onderzoek en de beproeving zal waardig achten , en dat zij tot eene meer gemakkelijke uitvoering der operatiën aan de oogen zullen mogen dienen.

Wij meenen ondertusschen hiervan ons overtuigd te

(1) Waaromtrent ik bereids vroeger door eene verhandeling over de keratonyxis (punctio Corneae, hoornvliessteek) , benevens eenige genomene proeven en waarnemingen, aangaande deze nieuwe methode, gedeeltelijk mijne ondervinding heb medegedeeld, Amsterdam bij Lodewyk. van Es, 1816.

Sluiten