Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen nuttig is, maar dat ook de sticliting van eene inrigting in de oogheelkunde tot practisch onderwijs in Nederland voor jonge geneeskundigen en zoo ook tot welzijn der lijdende menschheid wenschelijk is, en dat aldus deze mijne voordragt, geenszins als ongepast zal gehouden worden, maar veeleer algemeen zal worden toegestemd, dat zoodanig eene nieuwe instelling, als met zoo veel vrucht alom daargesteld, zich, door hare nuttigheid en noodzakelijkheid, indien men hij andere landen niet ten achteren wil blijven, als van zelve aanbeveelt.

Sluiten