Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehalte aan K' en Ca" van een doorstroomingsvloeistof op den contractietoestand van het kikkerhart heeft (S. G. Zondek). Talloos zyn de voorbeelden, waarvan nog slechts genoemd zij de invloed van de elektrolytenconcentratie van een vloeistof, waarin roode bloedlichaampjes gesuspendeerd zijn op de haemolyse dier roode bloedlichaampjes (Hamburger), en wat hetzelfde proces der haemolyse betreft, de rol die de lipoid-samenstelling van de erythrocytenmembraan hierbij speelt, zooals gebleken is uit de onderzoekingen van Brinkman en van Dam (gecit. naar Magistris).

Maar deze heele chemoregulatie op haar beurt is weer niet anders dan één enkel onderdeel. Eindeloos ingewikkeld is het heele samenstel, dat in het begrip constitutie wordt samengevat, benevens de reactie op de buitenwereld: de constellatie. Naast de chemoregulatie hebben wjj den hormoneninvloed — terecht kan men zich afvragen of het woord „naast" wel op zgn plaats is —, de thermoregulatie, de neuroregulatie en bovenal de psyche. Dan komen de erfelijkheidsfactoren, de raseigenschappen, de leefwijze, de klimatologische en geographische invloeden. „Wer reguliert wen?" vraagt von Weizsacker in zijn referaat op het congres te Wiesbaden in 1931. Inderdaad, nooit kan men één factor belangrijker noemen dan een ander. Hoogstens kan men verschillende menschentypen onderscheiden en vaststellen waar in het algemeen het evenwichtspunt van een bepaalde regulatie en van een bepaald systeem voor een bepaald type ligt. Dat ooit één enkel evenwichstpunt van één enkele regulatie of één bepaald systeem ook één bepaald menschentype zou karakteriseeren, zooals men b.v. wel eens geprobeerd heeft voor het vagotone en het sympathicotone type en het K./Ca. evenwicht is ondenkbaar en elke poging in die richting is reeds tevoren gedoemd om schipbreuk te ljjden.

Wanneer men nu, oogenschijnlijk willekeurig, een bepaalde functie uitkiest en nagaat in hoeverre er een parallelisme bestaat tusschen de verandering van die functie en de verandering van één of meerdere regulaties van één of meerdere systemen en men vindt dan een parallelisme, dan verliest die keuze haar willekeur. Steeds zal men zorgvuldig hebben te analyseeren, welke invloeden op die bepaalde functie inwerken, eerst de eenvoudige, dan de

Sluiten