Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

octyl-alcohol. Een en ander wordt nauwkeurig in het betrokken artikel van M o o k meegedeeld.

De moeilijkheid van de berekening der alkali-reserve zit daarin, dat het vrijkomende gas, koolzuurgas, afkomstig is èn van het in het bloed aanwezige vrije koolzuur èn van het als bicarbonaat gebonden koolzuur. Dit laatste is de alkali-reserve. Wil men nu de verhouding van deze beide fracties te weten komen, dan staan twee wegen open: öf men brengt het serum in evenwicht met lucht, die een bekende C02-spanning heeft (b.v. de alveolairlucht van den experimentator, dit wordt door van Slyke aangegeven), öf men berekent de verhouding van vrij- tot gebonden koolzuur uit de formule van Hasselbalc h-H enderson (dit wordt door Mook aangegeven). Immers, deze verhouding is afhankelijk van de pH van het serum en de dissociatie-constante van het koolzuur volgens:

bicarbonaat koolzuur '

pK is bekend, pH is nagenoeg constant, dus de logarithmische verhouding is te berekenen.

Theoretisch is natuurlijk het volgende bezwaar aan te voeren. pH is slechts nagenoeg constant (±7.4) zoolang de acidosis gecompenseerd is en verandert zoodra de acidosis ongecompenseerd is (vandaar deze benaming). Mook heeft zjjn tabellen berekend

, , , j. bicarbonaat nr

alsof de pH = 7.4 is en de verhouding van —rr =95

vrij koolzuur

gesteld. Het is hem echter gebleken, dat de veranderingen van deze verhouding binnen physiologische schommelingen van de pH zoo gering zijn dat ze, althans voor dat gebied, verwaarloosd kunnen worden.

Hoe staat het nu wanneer de acidosis niet meer gecompenseerd is? Zooals algemeen wordt opgegeven is dit het geval wanneer de alkali-reserve minder dan 22 vol. % bedraagt. Is de methode dan nog te gebruiken? Om dit na te gaan hebben Dr. H. W. M o o k en ik in een persoonlijk onderhoud ons de volgende vraag voorgelegd: Stel, bij een patiënt wordt uit de tabel, door extrapolatie berekend, een alkali-reserve van 9.5 vol. % gevonden. Stilzwijgend is dan dus verondersteld, dat de pH 7.4 en de ver-

Sluiten