Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voedsel wordt goed gebruikt, maar langzaam (Enderlen en Hesse); er ontwikkelen zich echter ernstige stoornissen in de stofwisseling, die tot den dood leiden als de gewone levensomstandigheden behouden blijven.

In het geheel gelijken de gevolgen der „Darmgegenschaltung" veel op die van eene ernstige darmstenose, zonder dat het darmlumen echter ergens gereduceerd is.

De reden hiervan kan alleen zijn stagnatie en stuwing van den darminhoud met daarnaast een intestinale autointoxicatie, doordat giftige stoffen als indol etc. vermeerderd worden.

Interessant leek het mij, deze proeven na te doen, maar aan verschillende deelen van den darmtractus, daar het mij voorkwam, dat eene „Gegenschaltung" in het bovenste deel van den dunnen darm meer stoornis zou veroorzaken dan in het onderste deel of in den dikken darm. Of dit zoo is, zal later blijken.

/.

4 April 1910. Hector. Laparotomiesnee in de mediaanlijn, ongeveer in het midden tusschen symphyse en scrobiculum cordis over eene lengte van 10 cM. Op de gewone wijze isoleerde ik met den thermocauter eene ileumlis ter lengte van + 25 cM., vrij dicht bij de inmondingsplaats van het ileum in het coecum, knipte het mesenterium aan weerszijden zoo ver mogelijk naar de radix toe in, om de lis gemakkelijk te kunnen draaien en herstelde daarna de continuïteit van den darm door eindelingsche anastomosen. Op deze wijze was het geïsoleerde stuk dus antisoperistaltisch omgeschakeld. Ik overtuigde me, dat de vaten goed klopten, hechtte daarna de mesenteriumranden en sloot den buik weer. Duur der operatie lJ/4 uur, hetgeen tamelijk lang is, maar er was vertraging, doordat ik met den thermocauter toevallig een hondenlintworm doorgeschroeid had. Daar ik deze stukken niet gaarne wilde achterlaten in de buurt van de anastomosen, besteedde ik vrij veel tijd om ze uit den darm te verwijderen, hetgeen lastig ging, daar ze telkens afbraken.

9 April 1910. Nadat de hond eerst heel goed geweest was, werd hij na een paar dagen ziek en succombeerde heden, 5 dagen p. o. aan peritonitis. Zooals bij de sectie bleek, waren beide anastomosen aan den mesenteriumkant insufficiënt geworden. Resten van den tijdens de operatie gevonden lintworm, waren niet meer aanwezig.

Sluiten