Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Contróleproef op de „Gegenschaltung".

Waar bij het omschakelen van eene darmlis de darm op twee betrekkelijk dicht bij elkaar gelegen plaatsen doorgesneden wordt, zou men kunnen tegenwerpen, dat dit trauma op zich zelf reeds voldoende zou zijn, de veranderingen teweeg te brengen, die men na de omschakeling in die lis ziet optreden. De vaten worden aan weerskanten doorgesneden, maar dit kan geen bezwaar opleveren, daar de voeding toch van uit den behouden mesenteriumsteel geschiedt. Anders is het misschien met de innervatie van dat darmstuk. Klieft men aan weerskanten den Auerbachschen en Meissnerschen plexus, dan zou daardoor misschien een verandering in het geïsoleerde darmstuk kunnen optreden in den zin van een verlamming, gevolgd door verwijding of in den zin van een opgeheven of vertraagde peristaltiek. Het eerste is niet waarschijnlijk, want dan zou men het geheele darmstuk verwijd moeten vinden en de muscularis zeker niet hyper- maar hypotrophisch.

Zooals bekend is, berust de peristaltiek niet op spierwerking, maar staat onder invloed van de innervatie van den darm. Het zijn echter niet de in het mesenterium verloopende zenuwen, die daarbij de voornaamste rol spelen, deze hebben alleen eene regulatorische werking, terwijl de centra in den darmwand, nl. de plexus myentericus van Auerbach en de plexus submucosus van Meissner, de peristaltiek onderhouden. Nu regenereert zenuwweefsel betrekkelijk lastig en zou door het dubbel doorsnijden van beide plexus een sterke verandering in de peristaltiek teweeg gebracht kunnen worden. Zonder meer is dit echter niet uit te maken. Het leek me dus gewenscht, een contróleproef hiervoor te verrichten en wel zóó, dat ik evenals bij de „Gegenschaltung" een betrekkelijk lange darmlis isoleerde, doch nu niet achterstevoren, maar evenals vroeger in de continuïteit van den darm weer innaaide.

Blijven de verschijnselen, die ik na de „Gegenschaltung" in de betreffende lis waargenomen had, nu weg, dan kon ik zeggen, dat niet het dubbel onderbreken van de beide plexus, maar het omkeeren van de peristaltische golfrichting oorzaak was van genoemde veranderingen.

24 November 1910. Mops. Ik isoleerde zoo hoog mogelijk in het jejunum eene darmlis ter lengte van 25 a 30 cM. (dus even lang als bij mijne „Gegenschaltung" in den dunnen darm) en naaide deze

Sluiten