Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

American tropical medicine and parasitology). Deze 23 muskieten hadden dus 23 X 0,0024 c.c. = 0,0552 c.c. bloed gezogen. Op hetzelfde moment werd 5 c.c. bloed, dat is 100 maal meer dan de muskieten opzogen, ingespoten bij een aap, met doodelijk gevolg. Hetzelfde experiment werd op den vierden dag van de ziekte herhaald met denzelfden uitslag. Hieruit blijkt dus wel de geleidelijke vermindering van het virus in het bloed, zoodat op een gegeven moment 0,05 c.c. niet meer, maar 5 c.c. nog wel infectie kan geven.

H i n d 1 e beschrijft twee gevallen van gele koorts, waarbij het virus in het bloed kon aangetoond worden tenminste 4 dagen na het begin van de koorts. Het eene geval werd veroorzaakt door besmetting door de huid met bloed van een aap, het andere bij iemand, die laboratoriumproeven gedaan had met bloed van een gele-koorts-patiënt. Uit dit laatste geval is af te leiden, dat het bloed van een gele-koorts-patiënt óók direct besmettelijk is in een bepaald stadium van de ziekte, dat blijkbaar soms tot den vierden dag reikt. Bij laboratoriumproeven met bloed uit de eerste dagen der ziekte bestaat er dus gevaar voor besmetting.

Marchoux c.s. hadden vroeger reeds gevonden, dat gedefibrineerd bloed, onder afsluiting van de lucht bewaard, nog na 5 dagen (niet meer na 8 dagen), na injectie, een infectie met gele koorts kan veroorzaken.

Van bloedingen, die optreden in den loop van den gelekoorts-aanval zullen als regel geen besmettingen uitgaan, omdat ze zich eerst in een later stadium der ziekte plegen voor te doen. Menstruaal bloed zou echter misschien wel infectieus kunnen zijn in het begin der ziekte.

Secties op apen hebben in de laatste jaren meermalen „ aanleiding gegeven tot infectie, in tegenstelling met secties op menschen. Dit is waarschijnlijk gevolg van het feit, dat

Sluiten