Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan weinig of niets bemerken, omdat liet vrijwel ongevoelig voor het paardeserum was. Doch eenigen tijd na deze behandeling is de functie van verweer een geheel andere geworden, dan is het diertje overgevoelig. Brengt men nu in de bloedbaan of in de hersenen uiterst geringe hoeveelheden van dat aanvankelijk onschadelijke serum; hoeveelheden, die nauwlijks zijn waar te nemen, dan kan de reactie heftig zijn, zoodat het Guineesche biggetje onder hevige krampverschijnselen plotseling sterft.

De leer der immuniteit geeft dus duidelijke beelden van functiestoornissen, die op zich zelf bijna geheel nieuwe functies in het lichaam invoeren, welke — zoodra ze in werking treden functiestoornissen van geheel andere organen op den voorgrond doen treden.

Tot nu toe besprak ik de voorstelling, die men zich van ziekteprocessen als uiting der functiestoornissen van cellen kan denken. Laat ik nu met enkele voorbeelden het belang der kennis van de functiestoringen in de practische geneeskunde bespreken.

De nier is een der klieren, waarlangs het individu zich tracht te ontdoen van de stoffen, welke overbodig of schadelijk voor het leven zijn geworden. Alle stoffen, die door ons worden opgenomen, worden op zeer ingewikkelde wijze verteerd. Wat wij niet kunnen gebruiken voor onderhoud of nieuwe aanmaak van weefsels, moet op de eene of andere wijze het lichaam verlaten. Zoo scheidt de nier in hoofdzaak water, keukenzout en enkele stikstofverbindingen uit. De waterproductie van de nier hangt nauw samen met de hoeveelheid der andere reeds genoemde stoffen, die worden uitgescheiden; want alle stoffen kunnen langs dien weg het lichaam alleen in opgelosten vorm verlaten. De concentratie dier stoffen in de urine is gedeeltelijk afhankelijk van de sterkte dier oplossingen in het bloed. Toch kan men zich de functie niet zonder meer als een filterwerking denken. Een filter laat — afgezien van de adsorbsie — door, wat hem ter doorspoeling wordt aangeboden en wat geschikt is om door zijn mazen heen te gaan. Naast deze afhankelijkheid van de concentratie der in het bloed aangeboden massa heeft de nier het vermogen de concentratie te verhoogen, d. w. z.

Sluiten