Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dellijk ook aan de behandeling der zieken ten goede komt, want het dieet zal aan den eenen kant naar het gehalte aan zout in het voedsel worden geregeld en aan den anderen kant zal worden nagegaan in hoeverre het voedsel bestanddeelen bevat

- t. w. stikstofhoudende stoffen — welke als ureum door de nier zouden moeten worden uitgescheiden. De behandeling richt zich dus naar de functiestoornis, terwijl men naar de uitkomst van het onderzoek naar de functie in veel gevallen tevens de anatomische afwijkingen kan bepalen. Veel bevredigender zou het wezen, iudien een behandeling zich niet naar de functiestoornis, maar naar de oorzaak kon richten ; zoover echter zijn wij op het gebied der nierziekten nog niet. Al kan men af en toe, b.v. bij een svphilitische of tuberculeuse nieraandoening, door specifieke geneesmiddelen heil brengen, in het algemeen vermag helaas de behandeling niet te streven naar de genezing der zieke nier, maar moet zij er zich mee tevreden stellen, den lijder die stoffen te onthouden, die zijn nieren schaden en die, welke door onvoldoende uitscheiding van haar overtollige en schadelijke stofwisselingsproducten, nadeelig zijn voor de algein eene gezondheid.

Een tweede voorbeeld ontleen ik aan de spijsvertering. Het is bekend genoeg, dat deze reeds in den mond begint en dat in het lange beloop vaji het maag- en darmkanaal een groot aantal organen voor de vertering van het voedsel samenwerken. Onvoldoende functie van elk dezer organen kan het geheel zoo ingewikkelde mechanisme verstoren.

Zijn de tanden te slecht om de spijzen voldoende klein te malen, scheidt de maag geen zoutzuur en pepsine af, is door de een of andere reden de tijdige sluiting van de maaguitgang gestoord, of is de productie der fermenten, die voor een verdere vertering van den uit de maag in den darm gevloeiden inhoud moeten zorgen, onvoldoende; door al deze zoo verschillende oorzaken zullen de voedende bestanddeelen van hetgeen wij nuttigen niet tot hun recht kunnen komen; en de gevolgen in al deze gevallen zijn vrijwel dezelfde; dyspepsie, vaak diarrhoe of obstipatie en vermagering.

Hier heeft men een eenvoudig maar sprekend voorbeeld van

Sluiten