Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— te beginnen bij ai — bedragen achtereenvolgens: 0,26, 0,24, 0,25, 0,26, 0,24, 0,26, 0,25, 0,24, 0,26, 0,25 sec.

De vormen der vena-polsen zijn verschillend, maar men constateert gemakkelijk, dat hierbij weder een even merkwaardige orde in de verscheidenheid van vormen aanwezig is als bij het E. G. Nu heeft evenwel niet iedere vierde maar iedere derde vena-pols een constanten vorm. De verklaring is eenvoudig gelegen in de phase-verschuiving tusschen voorkamer- en kamercontractie, terwijl wij daarbij wel mogen aannemen, dat de kamersystole invloed uitoefent op den vorm van den vena-pols.

Hoe moeten de rhythmus in de kamerdrukkromme en in den arteriepols worden verklaard?

Indien de kamerdrukmetingen volkomen betrouwbaar waren, zouden wij moeten besluiten, dat er om de vierde systole een krachtiger kamercontractie plaatsgreep. Twijfelen wij aan de betrouwbaarheid der drukmetingen, dan kan de verklaring ook hier weer in phaseverschuiving worden gezocht.

Er zijn onder onze verzameling van krommen een groot aantal aanwezig, waarin voorkamers en kamers gedissocieerd kloppen. Doch wij reproduceeren daarvan nog slechts één voorbeeld, fig. 3, PI. II. De kamers kloppen hier 5 maal tegen de voorkamers ongeveer 4 maal. Maar de rhythmus is niet zoo constant als bij de voorgaande figuur, zoodat de regelmaat in het terugkeeren van precies denzelfden vorm telkens na vijf kamer-E. G. wel iets te wenschen overlaat. Alle kamercontracties zijn autonoom en heterotoop, haar oorsprong nemende in den linker tak van den bundel.

De kamerdrukkrommen vertoonen over de geheele

Sluiten