Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VOOR DEN EERSTEN DRUK.

Het volgende kleine geschrift is, om zoo te spreken eene tweede vermeerderde uitgave mijner opstellen over laryngoskopie die hier en daar in tijdschriften opgenomen zijn, waarin het mijn streven was niet slechts om het onderzoek van het strottenhoofd met den spiegel ingang te doen vinden, maar ook om de algemeene aandacht te vestigen op de veelzijdige bruikbaarheid van het principe der methode van onderzoek volgens liston en garcia.

Het is bestemd om den eersten openlijken aanstoot duurzaam te onderhouden, welken ik in verschillende rigtingen gegeven heb tol waardering en vestiging van deze methode, en tevens om vrienden en voorstanders te werven, die deze rijke aanwinst van middelen tot naauwkeurig onderzoek welke nog altijd te weinig voordeel afwerpt, zullen uitbreiden.

Zijn doel zal bereikt zijn, indien onder de dagelijks gebruikte instrumenten de keelspiegel voortaan evenzoomin ergens zal mogen ontbreken, als thans de oogspiegel en reeds sedert lang het speculum uteri en de stethoskoop enz. — als er overal ten minste een enkele arts zal gevonden worden, die handig en met goed gevolg met dit eenvoudig instrument weet om t,e gaan; — eindelijk, als anderen, gelijk zulks reeds ten deele heeft plaats gehad, door mijne

Sluiten