Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Iarynxpolyp (Wien. med. Wochenschr 8 Jan. 4859) nog in 't geheel geene praktische resultaten bekend waren); gesteld ook de Heer türck had inderdaad reeds in den zomer van 1857 en voor'dat mijne proeven bekend raakten, die met zulke verrassende uitkomsten beloond werden, bepaaldelijk van het toepassen van den keelspiegel met een diagnostisch doel werk gemaakt en zijne onderzoekingen niet laten steken, maar ze «uit gemis aan direct zonlichk (!) gedurende den door mij gebruikten winter, slechts afgebroken, zonder evenwel een ander resultaat, zonder eene andere meening aangaande de beteekenis en de toepasselijkheid van denkeelspiegel te hebben verkregen, dan hij zelf in de zitting van de Ges, d. Aertzte op 9. Apr. 1858 feitelijk hij mag te was mede te deelen — zou hij dan misschien aanspraak op Prioriteit hebben gehad in den waren en schoonen zin van het woord!! Immers volstrekt niet.

Want die eer komt sleehts hem toe, — ik zeg het Dr. hans locher na, waar het in zijne Erkenntniss der Lungenkrankheiten vermittelst Percussion und Auscultation. Zuricli 1853, op pag. 52 heet: »Dat wij niet hem als uitvinder beschouwen in de ware en schoone beteekenis van het woord, bij wien het eerst een nieuw denkbeeld opkomt, hetwelk hij gedeeltelijk ten uitvoer brengt, doch waarbij hij het spoedig laat, zonder eenig voorgevoel te hebben van de groote beteekenis daarvan; maar veeleer hem, die een nieuw denkbeeld, het moge dan oorspronkelijk of reeds elders uitgesproken zijn, algemeen weet te doen waarderen en het eene uitgestrekte toepassing verzekert in de praxis «— die door woord en daad den eersten aanstoot gaf, die den keelspiegel van liston-garcia en het beginsel, waarop zijn gebruik berust, heeft begrepen, algemeen heeft weten te doen erkennen en waardeeren alsmede het een ingrijpend, geneeskundig gebruik in verschillende rigtingen (Laryngoskopie, Rhinoskopie en voor plaatselijke behandeling enz.,) heeft weten te verzekeren. En deze Prioriteit, uit sluitend voor mij zelf te eischen, hiertoe heb ik een onvervreemdbaar regt, hetwelk ik zal weten te handhaven, zonder in het minst te kort te doen aan het verdienstelijk streven in die vakken van anderen, welke van zelf of op mijn aandrang gevolgd zijn.1-) (Vgl. inhoud en datum van de gezame-

Sluiten