Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en weder wenden, uit den lageren stand (zoo als bij x') langzamerhand in den hoogeren (zoo als bij x) wordt gebragt, en wanneer daarenboven voor iederen stand en voor elke helling van den spiegel elke verlichtingsrigling wordt aangewend, welke de ruimte veroorlooft, dan moet begrijpelijkerwijze die gansche ruimte met hare wanden successief in al de verschillende rigtingen als 't ware voor het oog des waarnemers voorbijtrekken.

Het spreekt ten slotte van zelf, dat bij verschillende menschen, ja zelfs bij een en hetzelfde individu de hoegrootheid der speelruimte voor de inspectie wezenlijk afhangt van den verschillenden graad van opening van den mond, van den isthmus faucium,van de neusklep, verder van de wending en helling, die men de schedelbasis ten opzigte van de as der halswervels laat aannemen, alsmede van den daaruit volgenden stand der neusholte ten opzigte van de ruimte in de raak. De deelen, welke men naar mijne ervaring, bij behoorlijke handigheid en volharding in de mees te gevallen te zien krijgt, zijn de volgende: de openingen der tubae en hare omgeving, de wanden van het cavum pharyngo-nasale, het bovenste gedeelte der choanen en van het middenschot (terwijl een grooter of kleiner stuk van het onderste gedeelte daarvan, door de achterste bolle vlakte van het zachte gehemelte die in haar geheelen omvang zigtbaar is, verborgen wordt) en eindelijk de achterste, bovenste en middelste gedeelten der neusholte met hare schelpen en gangen.

Fig. 13. Ik neem de vrijheid hier tot regt

verstand der voorstelling, de teekening, fig. 13, in te voegen. Zij is de eerste, wel is waar nog wat ruwe en viugtige schets der doelen die door de rhinoskopie gewoonlijk zigtbaar worden, welke

Fig. 13. Rhinoskopische afbeelding der clioanen en openingen der tubae. De gewelfde achtervlakte van het zachte gehemelte verbergt voor den blik het onderste gedeelte der choanen en van het middenschot. Van dit laatste, ziet men den vrijen achterrand en (links in de afbeelding) de regter zijvlakte in verkorting. Verder de bovenste en middelste neusschelpen, den bovensten en middelsten neusgang en een spoor van het achterste einde der onderste neusschelp.

Sluiten