Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pulverisateur (voor vloeistoffen) van matiiieu, op de beschrevene wijze direct op liet orificium laryngis te rigten.

Wil men de buis en den spiegel met ééne hand besturen, zoo heeft men slechts deze beide op geschikte wijze vast met elkander te verbinden. Ik heb reeds in den herfst van 1860, tijdens mijn vei blijf te Londen aan de bekende instrumentmakers weiss en zoon de juiste opgaven voor zulk een toestel gedaan en zij hebben een voorloopig model daarnaar vervaardigd :).

Men zoude dan den spiegel aldus moeten plaatsen, dat het beeld van het deel dat men raken wil op die plaats verschijnt, werwaarts het spiegelbeeld van den korten arm der buis is gengt, ol met andere woorden, zóó dat het verkorte beeld van den korten arm het beeld van het bedoelde deel bedekt. Want onder deze omstandigheden valt de rigting, waarin de luchtstroom of de vloeistof uit de buis worden gedreven, naauwkeurig te zamen met de door het spiegelvlak om zoo te zeggen gebrokene ngtmg van het zien, en moet hij noodzakelijk het voorwerp zelf van die plaats in het spiegelbeeld raken.

Liet men de buis van achteren af door een boorgat in den spiegel aan den spiegelende vlakte uitmonden en in zijn niveau eindigen, zoo als ik dit in mijn londensch model liet doen, zoo moest —' om te mikken — bij voorbeeld aan den steel des spiegels een wijzer worden aangebragt, wiens spits met de opening der buis en met het spiegelbeeld van het bedoelde deel in de juiste rigting der gezigtas gebragt kon worden.

Het spreekt wel van zelf, dat alleen aanhoudende oefening zekerheid in het mikken en treffen geeft, alsook dat men iedere buis op zich zelf, onverschillig of zij afzonderlijk of in vaste verbindin-met den spiegel wordt gebruikt, vooraf beproeven moet, hoe men wel met haar behoort te mikken. Als schijf voor deze oefeningen en pogingen gebruik ik levensgroote laryngoskopische teekeningen, die ik op den bodem van een gesloten kastje leg endoor eene opening in den

1) Zie de engelsche vertaling mijner brochure door Dr. gibb, the New larynx ^ ^ ^ ^ l0°al treatment oftt°

Ö

Sluiten