Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(N°. 4) de daarop doelende plaats uit ijyrtl's llandbuch der topogr. Anatomie Wien 4847 B. I, pag. 305, aangehaald— dat er gevallen zijn «waarin oolv nog na geheele vernietiging van de epiglottis het slikken weder geregeld zijn gang ging, wat zich slechts daaruit laat verklaren, dat de stemspleet bij iedere akte van slikking volkomen wordt gesloten.»

Eerst voor twee jaren heeft Störk een leerrijk geval dat hieronder behoort laryngoskopisch onderzocht en in het Zeitschrift fïïr prakt. Heilk. N°. 40, voor 1860 beschreven, waarin de epiglottis bijna geheel vernietigd was, maar het doorslikken van vloeibare en vaste spijzen zonder eenige moeite plaats vond, doordien de valsche stembanden in vereeniging met de ligam. ary-epiglottica door hunne ringvormige zamentrekking zoodanig aanzwollen, dat zij de ware stembanden voor aanraking vrijwaarden.

Het lijdt dus geen twijfel, of de akte van slikking kan ook zonder epiglottis ongehinderd plaats grijpen. Alleen het ware op zijn minst genomen onlogisch hieruit het besluit te willen trekken dat de aanwezige normale epiglottis niet bij het afsluiten van het strottenhoofd die rol speelde, welke haar volgens mijne directe waarnemingen toekomt.

§ 3, Over het fluisteren.

(pag. 576) »Bij het rustig ademen stroomt de lucht door de stemspleet, als die over hare geheele uitgestrektheid wijd open staat, gelijk men weet zonder geluid heen en eerst bij het strijken langs de wanden van het slokdarmhoofd maakt zij een zacht geluid. Het spreekt van zelf, dat de kracht en de massa van den luchtstroom, even als de gesteldheid en de bijzondere positie van de deelen der keel eindelooze qualitatieve en quantitatieve verscheidenheden en nuances van wrijvingsgeluiden kunnen veroorzaken.«

»Wordt de stemspleet namelijk vernaauwd door de wederzijdsche toenadering der bekervormige kraakbeenderen, wier binnenste randen elkander óf innig aanraken óf toch tot eene smalle spleet naderen, waarbij de ware stembanden door de processus vocales die met hun top naar voren en binnen uitsteken een

Sluiten