Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^"svL111661' Sterk,inSPrin^nden hoek vormen (zie plaat II g. ), veiooizaakt de lucht naar gelang zij, onder overigens gelijke omstandigheden, sneller of langzamer door de gevormde »engte« stroomt, een sterker of minder sterk wrijvingsgeluid

den Zto°onand!gerSCh * ^ °°k' Waardoor het fluisteren

zonder L t °m bij het Zachte ^eken gehee,

■ . klank the letters welke bij het hardop spreken den toon

stem verkrijgen, van diegene te onderscheiden die dat niet

zacht'e r; e° ^ °nderscheiden wiJ «en harde en

• , / en w, j en ch en zoo voorts «(brügke) »

.Deze wrijvingsgeluiden worden des te sterker en heescher hoe

ieer de inspringende toppen der processus vocales die naar achteren

sSteWvannd 1,06 Daa,Wer b« benemende

erkte van den luchtstroom de stemspleet en de ruimte tusschen de

binnenranden der bekervormige kraakbeenderen worden «(ja het kan zoover tornen, dat er van de stemspleet niets overblijft, dan eene londachtig driehoekige ruimte tusschen de processus vocales die naar voren convergeren en met hunne toppen elkander aanraken Lvroeger verkeerdelijk glottis respiratoria genoemd])», terwijl de epiglottis, door hare spieren naar beneden gedrukt, de fissura Iaryngea te gelijker tijd van boven af vernaauwt».

»Bij de zachtere wrijvingsgeluiden van het strottenhoofd ligt dus de «engte» eenvoudig in dat gedeelte van de versmalde stemspleet' hetwelk aan de meer of minder inspringende voorste einden der processus vocales beantwoordt, en de vorm van de stemspleet is m het algemeen zoodanig, als ik dien in fig. 3 en 8 liet afbeelden terwijl b.j de ruwere, heesche uitademing daarenboven no* de «engte» der hssura of van het ostium laryngis, bijkomt»

7

Sluiten