Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lusschen de epiglottis en het linker ligam. ary-epiglotticum scheen voor den dag te komen, verhinderde somtijds de ademhaling en veroorzaakte hevige hoestbuijen. De ingang van het strottenhoofd is nog steeds door de zwelling der deelen vernaauwd, ofschoon men ten gevolge der aanzienlijke ineenschrompeling van de regter zweer, een groot gedeelte van de gezwollene ware en valsche stembanden aan die zijde kan overzien.

De smeerkuur werd voortgezel, en om het resultaat daarvan zuiver te kunnen waarnemen, de plaatselijke caulerisatie der zweren van de epiglottis nagelaten, die ik anders met behulp van den keelspiegel met zekerheid had kunnen verrigten.

Toen ik den 29sten Januarij patiente weder onderzocht, waren de infiltratie en de zwelling van de epiglottis aanmerkelijk verminderd, de gespleten bodem der zweren was tot op een kleine laag etterig slijm volkomen zuiver en vertoonde eene normale roode slijmvlieskleur, het door beide zweren veroorzaakte verlies van zelfstandigheid was evenwel vrij groot, en de epiglottis had nog steeds haar' drielobbigen vorm behouden. De middelste driehoekige lob treedt met zijn thans scherpen rand naar achteren en onderen sterk te te voorschijn.

Op den regter valschen stemband die nog steeds gezwollen was, bemerkte ik twee hoekige, geel gekleurde plaques ter lengte van eenige strepen. De hoest is minder, maar de heeschheid duurt onveranderd voort.

Later bleek, uit hoofde van den voortgang van het verzweringsproces in het strottenhoofd, en van de toenemende zwelling der stembanden, de noodzakelijkheid der laryngolomie, welke mijn geachte collega Prol. v. balassa den 258ten Februarij met goed gevolg verrigtte.

Ik maakte natuurlijk terstond van de gelegenheid gebruik, om het laryngoskopisch onderzoek door de gevensterde kanule op nieuw te beproeven. De uitslag dezer waarnemingen voldeed aan de gekoesterde verwachting, in dit geval gunstiger dan in het eerste, omdat ik hier slechts met eene vernaauwing en niet met eene volkomene sluiting van het strottenhoofd te doen had.

Op dagen dat de zon scheen gebruikte ik voor het onderzoek direct

Sluiten