Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Slot.

Er zijn nu 5 jaren verloopen sedert ik het eerste stuk over den keelspiegel (N°. 1) met de volgende woorden besloot:

»Deze opmerkingen mogen voldoende zijn, om de praktische artsen te bewegen tot het gebruiken van den keelspiegel en hen op te wekken tol verdere ontwikkeling en toepassing van deze eenvoudige methode tot onderzoek. Daar alles door kennis en oefening wordt verkregen, zoo zal hoop ik wel niemand die zich zelf niet gaarne een testimonium paupertatis bezorgt, zich door de eerste welligt mislukte pogingen van het vervolgen van dit doel dat reeds door anderen bereikt werd, laten afschrikken. Men bedenke maar eens welke eene oefening het zien met den obgspiegel vordert!

»Het doel van dit geschrift zal geheel bereikt zijn, als de keelspiegel na eenigen tijd even zoo min ergens zal mogen ontbreken in de rei der dagelijks gebruikte instrumenten als dit tegenwoordig met den oogspiegel en reeds sedert lang met het speculum uteri het geval is.«

Den eersten aanstoot, dien ik destijds tot het vestigen der Laryngoskopie, der Rhinoskopie en der voorlichting van de opererende hand door middel van den spiegel feitelijk gaf (zie lloofdst. I Historische inleiding) heeft vele verdienstelijke en werkzame binnen- en buitenlandsche geleerden tot deelneming opgewekt en langzamerhand zijn al die verwachtingen van de waarde des keelspiegels in de praxis vervuld geworden, waartoe ik mij reeds door de allereerste resultaten van mijne verbeterde methode aangespoord en geregtigd zag.

De toekomst zal hier nog schatten voor de wetenschap en voor de lijdende menschheid brengen, als men met den juisten takt en met volhardenden ijver blijft voortarbeiden in de verschillende rigtingen waarvoor de weg reeds is gebaand.

Sluiten