is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele akinesie van het oog in verband met de behandeling der netvliesloslating

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herhaalde operaties is dit van groot belang. Ongetwijfeld zou een zeker percentage door het voortdurend dragen van een bril zonder operatie tot genezing kunnen worden gebracht.

Uit deze vier punten blijkt, hoe groot de waarde is, die Lindner toeschrijft, aan het dwingen van de oogen van den patiënt om slechts in één richting te kijken. Het mechanische principe, dat aan de werking van zijn stenopeïschen bril ten grondslag ligt, toonde hij aan een model (1933). Een glaskolf werd van binnen bekleed met een dun celloïdine-alluminium vliesje. In deze bekleeding is een scheurtje gemaakt. Draaibewegingen doen loslating ontstaan en doen de losgelaten gedeelten duidelijk bewegen, terwijl zelfs heftig stooten zonder invloed is. In een andere proef ondermijnde hij de randen van de scheur in deze bekleeding. Korte schokkende draaiingen brachten de loslating te weeg. Wanneer de inhoud bestond uit een 1.5%—2% gelatine-oplossing, dan geraakte deze bij schokkende draaibewegingen in voelbaar elastische trilling. Een gekleurd steekkanaal door de gelatine maakt dit zichtbaar.

Ook Weve voerde onmiddellijk het gebruik van den bril van Lindner in en wees bij herhaling op de groote beteekenis van dit hulpmiddel.

Steeds meer en meer is hetzelfde inzicht doorgedrongen en overigens heeft slechts een enkele de algemeene opinie weergegeven.

Manes, J. (1932) deed zulks en onderschreef volkomen het doel en de waarde van den stenopeïschen bril.

Bartels, M. (1932) vermeldde de inzichten van Lindner, volgens welke vooral door de rollende bewegingen van het oog zooveel schade bij netvliesloslating kan ontstaan en gaf ook de meening van Arruga weer.

Arruga H. (1932) verklaarde het stilzetten van het oog voor allerbelangrijkst en naaide daarom den musculus rectus inferior vast aan het onderooglid.

Met deze gezichtspunten kwam Bartels in strijd, toen hij zag, dat een patiënt met mijnwerkersnystagmus, lijdende aan