is toegevoegd aan uw favorieten.

Over hydrocephalus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu komen naast eenige van de sinus nog uitgebreide veneuse laeunen voor, die met deze sinus samenhangen en een aanzienlijke verbreeding ervan kunnen veroorzaken.

Men heeft deze uitbochtingen van de sinus wel beschouwd als reservoirs voor te veel bloed, maar het is een feit, dat men ze niet zonder Pacehionische granulaties ziet en het is dus zeer waarschijnlijk, dat ze daarmee verband houden. Ik wil er echter hier op wijzen, dat ik bij een 2i/2-jarig patiëntje met hvdrocephalus 2 cM. naast den mediaanlijn in een verwijding van den sinus sagitt. sup. terecht kwam (zie balksteekpatiëntjes No. 2).

Onder de dura mater encephali ligt de arachnoidea encephali, een teer en vaatloos vlies, van de dura gescheiden door de subdurale ruimte, een capillaire ruimte, die alzijdig met endotheel bekleed is.

De arachnoidea heeft een iets andere uitbreiding als de dura. De kennis van de juiste ligging van dit vlies is van zooveel belang, omdat het er door begrensde cavum subarachnoideale de groote ruimte vormt, waarin zich de liquor cerebrospinalis bevindt. Het is daarom zeer jammer, dat de anatomieboeken ons over bepaalde onderdeelen ervan zoo onvolledig inlichten.

De subarachnoideaalruimte is geen onverdeelde ruimte, want door vliesjes en balkjes wordt de arachnoidea met de pia verbonden; op de toppen der hersenwindingen zijn zelfs uitgebreide vergroeiingen tusschen de beide vliezen aanwezig en zoo vormt deze ruimte op het convexe hersenoppervlak eigenlek een zeer ingewikkeld kanalenstelsel. Op de occipitaalkwabben zijn die kanalen zeer klein en nauw, zoodat zij zich daar bij de gewone injectieproeven met kleurstoffen niet of nauwelijks vullen.

De arachnoidea dringt evenals de dura mater in de fissura longitudinalis cerebri in, en bedekt de beide mediale zijvlakken van de hemispheren; ter hoogte van den ondersten, concaven rand van de falx cerebri, laat het vlies de hemispheren los en hecht zich aan den falx vast; zoo blijft er dus een iets grootere uitbreiding van de subarachnoideale ruimte bestaan boven het corpus callosum, de cisterna corporis callosi genaamd.

Gaat men de leerboeken over anatomie na, dan zal men tot de ontdekking komen, dat hier geen nauwkeurigheid bestaat; zien wij alleen de afbeeldingen 829 en 830 in de „Handatlas der