is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding der geneesmiddelenleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delen al te wijdloopig was, zijnde vele daar opgegevene zaken, nog niet bewezen, onderstellingen telkens aan verandering onderhevig en aldus heter geschikt om in de mondelinge mededeeling aan het gebruik der handleiding gepaard, behandeld en naar omstandigheden gewijzigd voorgedragen, dan in de handleiding zelve geplaatst te worden; en eindelijk doordien 4°. denamen van vele geneesmiddelen door de invoering der pharmacopoea Neerlandica toch groote veranderingen moesten ondergaan.

Het een en ander in aanmerking nemende, besloot ik dat handboek slechts ten grondslag bij de zamenstelling mijner handleiding te nemen, daarbij raadplegende de oudere werken van jahn ,

van hoüte, arnemann, richter, kldyskens, ypey, vogt, most, reiche , köstl, barbier, alibert , tiiousseau , hoppe, sunde-

lin, mitscherlich, sobernheim, enz., en de nieuwere vanyC m.

düparc, j. h. dierbach, s. dieu, x. schöman, k. g. neumann, m. asschenbrenner, c. p. falck, r. buchheim, f. w1slocki,

j. f. h. albers en a. \v eisen berg ; bijzonder waren mij ook dienstig de vertaling van j. pereira's werk door l. c. e. e. fock en de vertaling van f. oesterlen's Handboek der geneesmiddelleer met supplementband, door den al te vroeg aan onze school door den dood ontrukten, zoo hoog verdienstelijken officier van gezondheid der 2'1'' klasse g. l. h. ellerman bewerkt; welke van 1844—49 als leeraar in de geneesmiddelenleer, naar aanleiding van dat handboek voor zijne lessen een dictaat vervaardigde, waarvan ik insgelijks hier en daar gebruik gemaakt heb.

Voor de Oost- en West-Indische als geneesmiddel gebruikte of bruikbare planten, waren mij bijzonder dienstig, de praktische waarnemingen over eenige Javaansche geneesmiddelen van f. a. c.