is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagelijks de noodige hoeveelheid vleesch ten deele valt. De voorafgegane berekeningen leveren een voldingend bewijs voor het gezegde: dat vleesch hier geene volksspijs mag genoemd worden.

Visch. De zeevisch van de visschersdorpen, op eenen matigen afstand van hier gelegen, aangevoerd , is meerendeels van goede en van middelmatige hoedanigheid; menigwerf echter, vooral laat in het voorjaar en in den zomer, van zeer slechte hoedanigheid, somwijlen reeds tot dien trap van bederf gevorderd, dat de ingewanden tot rotting zijn overgegaan, buiten de ojiengebarsten buiken uithangen en eenen bijna ondragelijken stank verwekken. Zeer zelden wordt de verkoop van zoodanig bedorven visch belet en dezelve onbruikbaar gemaakt; de deswegen bestaande politie-verordeningen worden niet gehandhaafd, waarvan de oorzaak welligt daarin mag gelegen zi|n, dat de keurmeester- zelf in visch handel drijft. De gezondheid der behoeftige ingezetenen is daardoor aan geene geringe gevaren bloot gesteld; dewijl het als van zelf spreekt, dat de slechtste en bedorvenste visch, meerendeels schol en schelvisch, alleen aan de minstgegoeden tot voedsel verstrekt, daar zij, wegens hunne geringe inkomsten , buiten staat zijn , zich and ei e en betere dierlijke voedsels te verschaffen.

De overvloed van kostelijken baars, snoek en paling, waarvan ons voorheen de Zuidpias voorzag , is door deszelfs droogmaking in schaarschheid veranderd. De rivierviscli is hier in 't algemeen zeer goed, en blijft, voor hoogere prijzen dan