is toegevoegd aan uw favorieten.

Omtrent den ballistometer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terstond zien wij, dat een toenemende wanddikte bij lagen druk een grooter energieverlies beteekent, dus een minder sterke ballistische reactie en bij toenemenden druk den invloed van den wand ten opzichte van de inwendige vochtverplaatsing zich in steeds sterker mate doet gevoelen, zoodat de c-lijn, fig. 13, grooter overeenkomst gaat vertoonen met de b-lijn, fig. 12. Wij mogen dus aannemen, dat het de grootere rigiditeit van den wand is, die zulk een belangrijke rol speelt vooral bij hoogere spanning.

Hoe dunner de cornea des te sterker zal de invloed zijn van het energieverlies tengevolge van interoculaire vloeistofbeweging en des te steiler zal de curve verloopen; krijgt de cornea een grootere dikte, een grootere rigiditeit, dan wordt de invloed der interoculaire vloeistofbeweging steeds meer uitgeschakeld en treedt de wandwerking steeds meer op den voorgrond, of wel: hoe meer rigide de wand, hoe vlakker en in hoe lager niveau de ballistische spanningscurve verloopt.

Cellofane c, fig. 13, blijkt dus ook ongeschikt als materiaal voor onze ballistische proeven.

Daar het curveverloop bij de ballistometrie van het menschelijk en het dierlijk oog veel overeenkomst vertoont met het verloop van b (respectievelijk a) (in fig. 13), zullen wij dit materiaal in het vervolg gebruiken voor onze verdere proeven.

Wordt de wandopperviakte binnen bepaalde grenzen vergroot, dan zal hiermede het BQ toenemen en wel bij de verschillende spanningen met vrij groote gelijkmatigheid.

Bovendien zien wij, dat hoe geringer de diameter, hoe minder snel de curve een betrekkelijk horizontaal verloop gaat innemen, hoe minder snel de curve een „knik" vertoont. Bij 12 mm is