is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk onderdrukt, terwijl de krachtige golf nog doorgaat; daardoor springt het verschil dus meer in het oog.

Omtrent de oorzaken der alternantie heeft men langen tijd in het duister getast; de meening, dat dit verschijnsel zou berusten op een geleidingsstoornis (Muskens) of op een alterneerende inactiviteit van een groot deel der kamerspier, is gebleken niet steekhoudend te zijn.

Engelmann1) is een andere zienswijze toegedaan en neemt een verminderde contractiliteit (negatief inotropen invloed) met onveranderde prikkelbaarheid der hartspier aan.

Einthoven en Wenckebach laten de alternantie op bijzonder vernuftig gevonden wijze als volgt van haemodynamische factoren afhangen. Een krachtige kamersamentrekking doet den systolischen druk in de aorta belangrijk stijgen; het zwakke hart is tegen dezen verhoogden druk niet opgewassen en zal zich bij zijn volgende samentrekking slechts gedeeltelijk ontledigen, zoodat een kleine polsgolf volgt. Door het residu wordt de kamer diastolisch overvuld en door de vorige kleine polsgolf is de systolische aortadruk lager dan normaal. Deze lagere arterieele druk en de verhoogde kamervulling doen op hun beurt weer een krachtige systole ontstaan. Aldus beschouwd, ligt de oorzaak der groote polsgolf in de voorafgaande kleine, en omgekeerd; het resultaat van dit causaal verband is een afwisselend slagvolume van de kamer. Wenckebach neemt behalve haemodynamische oorzaken ook een vermindering van de contractiliteit der hartspier aan als mogelijke oorzaak van den palsus alternans.

Omtrent de prognose zijn alle onderzoekers het vrijwel eens. De tegenwoordig algemeen geaccepteerde opvatting heeft Lewis2) op typische wijze onder woorden gebracht: „Wij dienen de alternantie, evenals subsultus tendinum, retinitis albuminurica, risus sardonicus en andere omineuse symptomen als een alarmeerend signaal te beschouwen. Het is een zwakke noodkreet van een overbelaste en uitgeputte linker kamer; een

1) Engelmann, Piliiger's Archiv. 1892, 1895.

2) Lewis, Clinical disorders of the heart beat, 1913, blz. 108.