is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het aneurysma aortae kan de bloeddrukbepaling in de beide armen om bekende mechanische redenen duidelijke verschillen aantoonen.

Het getuigt niet van een juist inzicht in de psyche zijner patiënten, wanneer de arts een zieke de resultaten der sphygmomanometrie mededeelt. Want in de eerste plaats kweekt men daardoor neurasthenici; meermalen was het voor ons een dankbare taak een zieke gerust te stellen, die in voortdurende angst leefde, omdat zijn bloeddruk eenige millimeters te hoog zou zijn. In de tweede plaats kan een leek de waarde der getallen ten eenenmale niet beoordeelen, zoodat hij geneigd is deze als een betrouwbaren indicator voor zijn toestand te beschouwen en direct victorie te roepen, zoodra een te hooge druk eenige millimeters is gedaald.

Resumeerende hebben wij dus gezien, van welke beteekenis de nauwkeurige arterieele bloeddrukbepaling voor de kliniek is, al speelt de wisselende invloed der psyche ons soms parten bij de instrumenteele methoden en al zijn enkele ervaren onderzoekers met een fijnvoelenden vinger in staat sóhommelingen in den bloeddruk bij benadering te schatten; zoowel de hoogte van den systolischen als van den diastolischen bloeddruk kunnen van veel belang zijn voor diagnose, prognose en therapie. Tevens is opnieuw gebleken, hoe foutief de vroeger verkondigde stelling is, dat verhoogde bloeddruk gelijk staat met arteriosclerose.

De bepaling van den bloeddruk in het aderlijke vaatstelsel volgens Moritz en v. Tabora heeft, evenals de bepaling van den druk in de capillairen volgens Ba sier uit Tübingen, op het oogenblik nog weinig beteekenis voor de kliniek.

Functioneel liartonderzoek.

Het onderzoek naar de functie van het hart en van de groote slagaderen mag een delicate quaestie worden geheeten: omtrent de werking der arteriën kunnen wij ons wel vaak een meening vormen, maar het hart — waarop zoo tal van factoren invloed oefenen — laat slechts onder groote moeilijkheden een functioneel onderzoek toe. De bloeddruk, gemeten aan de periferie, veroorlooft ons volstrekt niet daaruit absoluut betrouwbare