is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. Is digitalis bij aneurysma aortae of arteriosclerose gecontraindiceerd ?

Wij stellen deze vraag, omdat het ons meer dan eens is voorgekomen, dat de behandelende arts uit vrees voor ruptuur van de aorta geen digitalis durfde voor te schrijven, alhoewel overigens de meest typische symptomen van insufficiënte hartwerking aanwezig waren.

Al zien wij de bloeddrukverhoogende werking van dit geneesmiddel niet voorbij, toch heeft dit ons nimmer weerhouden in de genoemde gevallen digitalis voor te schrijven, wanneer het overigens geïndiceerd was — en wij hebben ons er wel bij be. vonden! Wij berinneren ons nog een reeds vrij bejaarden collega, bij wien de diagnose aneurysma van de aorta ascendens en hartinsufficiëntie (hydrops, stuwing in nier, lever, longen) volkomen terecht was gesteld, doch bij wien, uit vrees voor ruptuur van het aneurysma, de digitalis en uit angst voor nadeelige werking op het hart, de morphine achterwege was gelaten. Zijn toestand was zóó erbarmelijk, dat hij dagen en nachten achtereen slapeloos in een leunstoel had doorgebracht. De toediening van de twee genoemde heroïca uit onzen artsenijschat bracht zulke schitterende resultaten, dat patiënt en arts het diep betreurd hebben zoo vreesachtig te zijn geweest.

9 . Waarom is het succes der digitalis bij mitraalgebreken in den regel zooveel gunstiger dan bij de aorta-insufficièntie?

De aorta-insufficiëntie wordt door de machtige linker kamer, de mitraal-insufficiëntie in hoofdzaak door het veel zwakkere rechter hart gecompenseerd. Stuwingsverschijnselen in het aderlijke stelsel (hydrops, cyanose, leverzwelling, bronchiaalcatarrh, stuwingsnier) komen dan ook veel eerder bij de mitraal- dan bij de aortagebreken te voorschijn. De aorta-insufficiëntie verloopt het langst latent, niet zelden gedurende een lange reeks van jaren; komen echter eenmaal de stoornissen, dan is de prognose ook ongunstiger dan bij de beginnende decompensatie der mitraal-insufficiëntie. Voor de compensatie der aorta-insufficiëntie is een frequente hartactie gewenscht. Immers hoe trager pols, hoe langer diastole, hoe meer bloed in de linker kamer regurgiteert vanuit de aorta. ' 'een wonder dus, dat, waar digitalis het rhythme verlangzaamt