is toegevoegd aan uw favorieten.

De ziekten van hart en bloedvaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den medicus om de voeding en het arbeidsvermogen van de hartspier zoo lang mogelijk intact te houden, opdat voortijdige decompensatie zoo mogelijk worde vermeden.

Een uiterst veelvuldige combinatie komt voor met de chronische nephritis. Men vindt bij de obductie van aan hartziekten gestorvenen wel nimmer intacte nieren en naast de teekenen van ontsteking toch in den regel verschijnselen van bovenmatige bindweefselwoekering ten koste van het specifieke nierparenchvm. De diagnose van nephritis is hierbij niet altijd gemakkelijk, doch het loozen van naar verhouding licht gekleurde urine met een laag soortelijk gewicht, een abnormaal geaccentueerde tweede aortatoon en anamnestische data kunnen het bestaan van een sleepend nierlijden aan het licht brengen. En zoo ontwikkelt zich ten slotte het typische zoo veelvuldig voorkomende beeld van de combinatie van hart- en nierinsufficiëntie.

In vroeger tijden huldigde men de meening, dat hartgebreken en tuberculose elkander zouden uitsluiten. En inderdaad leert de ervaring, dat tuberculose relatief zelden bij verworven klepgebreken voorkomt, evenals bij emphyseem en chronische bronchitis, en waar zij inderdaad voorkomt, in den regel door een mild verloop is gekenmerkt: doch deze immuniteit is slechts eene relatieve. Wij zagen dan ook herhaaldelijk tuberculose van de longen, en zelfs zeer ernstige, bij mitraalgebreken, doch wij erkennen, dat deze gevallen toch tot de uitzonderingen behooren. Het schijnt, dat de passieve, veneuze hyperaemie van de longen een bodem is, waarop de tuberkelbacil slecht gedijt. Daarentegen zijn de jeugdige lijders aan stenose van het ostium pulmonale bijzonder voor tuberculose gedisponeerd, omdat hier de longen slecht met bloed worden verzorgd. Het is de bekende leer van R okitanskv, die dit punt het eerst heeft besproken en uiteengezet en het was de chirurg Bier, die de veneuze stuwing later tot geneesmethode heeft verheven bij tuberculeuze en andere aandoeningen.

Diagnose van de klepvliesgebreken.

Al geeft in den regel de anamnese reeds gewichtige aanwijzingen voor de herkenning van een hartge'brek, eerst een