is toegevoegd aan uw favorieten.

Behandeling van de ziekten en verzwakking der mannelijke geslachtsdeelen, uitgaande van het standpunt der natuurgeneesleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant de door elkeen op te merken uitwendig zigtbare gevolgen van de zelfbevlekking en van den onmatigen bijslaap wat meer in de bijzonderheden beschouwen: Wanneer gij een zoodanig lijder aanziet, het zij dan dat hij tot de eerste of tweede soort behoort, dan zal er zeer spoedig een lichtstraal aanbreken, welke u op eene andere zeer gewigtige omstandigheid heenwijst welke door de allopathisclie geneeskunst over het algemeen geheel niet opgemerkt wordt. Gij zult namelijk tweeërlei opmerken, als vooreerst dat de uiteinden van zoodanig persoon, handen en voeten, onnatuurlijk koud zijn en ten tweede dat de uitwendige huid bleek geelachtig en over liet algemeen niet de natuurlijke bloedroode doorschijning vertoont. De Hoogeschoolsehe geneeskunde nu stoort er zich bijzonder weinig aan of de handen en voeten koud zijn en of de huid de natuurlijke kleur al of niet ten toon spreidt. En toch is de opmerkzaamheid hieraan te wijden hoogst belangrijk, omdat men hieruit ontdekt dat de kwaal bestaat en hoe die bestaat, en men met deze kenteekenen in staat is de kwaal bij den wortel aan te grijpen en volgens de wetten der Natuur te genezen.

Een zoodanig lijder heeft derhalve, zoo als ik de eer had te zeggen nooit eene frissche rood doorschijnende huidkleur. Hij is geheel en al bleek, voornamelijk aan die plaatsen die door de kleederen bedekt zijn, maar niet zelden ook in 'tgezigt, en heeft koude handen en voeten. Nu, wat is daarvan de oorzaak ? De oorzaak mijne Heeren is een beperkte omloop van het bloed in die deelen en dit verklaart zich daardoor dat de geslachtsdeel en en de zenuwen van het middenpunt eenzijdig geprikkeld en verdikt zijn en dat derhalve uithoofde het bloed de prikkel volgt de haarvaatjes iu de uitwendige huid het bloed hebben moeten afstaan; het wordt dan met geweld gedrongen naar de geslachtsdee-