is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond. Ara go dat de electrische stroom eene aanmerkelijke hoeveelheid magnetische kracht kan ontwikkelen in week ijzer, staal en andere yoor magnetisme vatbare stoffen, welke die kracht vroeger niet bezaten. Hij zag, dat, als men eenen dunnen draad van ijzér door eenen sterken stroom liet doorloopen , die draad het vermogen verkreeg om stukjes ijzervijlsel aan te trekken; deze laatsten vielen echter onmiddellijk weêr van den draad af, zoodra de stroom niet toeer daar door heenging. Het gelukte Ara go ook, naalden te Magnetiseren, met behulp van sterke slagen eener Leidsche fleseh. *°lt men eenen met zijde of gutta-percha omwonden koperdraad spiraalsgewijze om eenen staaf van week ijzer, en laat men dan eenen electrischen stroom door den draad gaan, zoo wordt het ijzer een sterke magneet. Deze tijdelijke magneten noemt men electro^agneten, om hen van de permanente staal-magneten te °nderscheiden. Week ijzer wordt zeer snel magnetisch, onder den 'övloed van een electrischen stroom maar verliest zijne magnetische kracht even snel weder; om van de door de inwerking van een' electrischen stroom in week ijzer opgewekte magnetische kracht gebruik te maken, pleegt men aan de ijzeren staaf den vorm van een hoefijzer te geven, omdat de polen van den magneet zich alsdan zeer digt bij elkaar bevinden.

Ziedaar welk het standpunt was der wetenschap, toen Faraday 111 bet jaar 1831 de ontdekking deed, dat een electrische stroom, eyeu als een magneet, door inductie electrische stroomen in geleidraden kan opwekken. - De oorspronkelijke proef is de volgende; Men neemt twee geleiddraden, die aan elkaar evenwijdig en zeer bij elkander op eene isolerende vlakte zijn aangebragt; de eide uiteinden van den eersten draad worden met de beide polen eener galvanische batterij verbonden, terwijl de beide uiteinden van etl anderen draad met de uiteinden van eenen multiplicator in Verbinding worden gebragt, opdat men door middel der naald de

eetrische processen zal kunnen waarnemen. Op het oogenblik nu *

> waarop men den stroom eener galvanische batterij door den

eersten draad laat gaan, wijkt de naald van den multiplicator, die

^et den tweeden draad verbonden is, af, schommelt vervolgens

"'nen lang heen en weer, en komt eindelijk tot rust;