is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smarten toe, die alle rust onmogelijk kunnen maken en tot he* ontstaan van koorts aanleiding kunnen geven. Maar schoon deze vorm van hyperaesthesie dikwerf door hare hevigheid aanleiding geeft tot het stellen eener ongunstige prognose, verdwijnt hij toch vroeger of later weer, hetzij spontaan, hetzij voor eene gepaste behandeling. Bezwaarlijk kan melyalgie met neuralgie ivordeü verward, aangezien hare zitplaats in den regel niet met het verloop der voor de aangedane spieren bestemde zenuwen overeenkomt; van de door centrale ziekteprocessen veroorzaakte pijn onderscheidt zij zich daardoor, dat zij door drukking sterker wordt. Moeijelijker is het, haar van rheumatische myosalgie te onderscheiden; men moet zich daarbij echter laten leiden door het karakter der pijn en de bijkomende omstandigheden. In gevallen van hysterische hyperaesthesie is de pijn gewoonlijk buitengewoon hevig en veroorzaakt de geringste aanraking gewoonlijk onlijdelijke smarten, terwijl de rheumatische pijn niet in die mate door drukking wordt verergerd. Bovendien ontstaat de hysterische pijn alleen bij vrouwen, bij wie zich reeds andere verschijnselen van hysterie hebben vertoond en is zij meestal met andere myosalgieën verbonden; psychische aandoeningen hebben er grooten invloed op, terwijl deze van weinig 0 geenen invloed zijn op rheumatische pijnen.

De hysterische myosalgie staat in het allerminst niet met eenigerlei ontstekingsproces in verband. Men neemt er gesne spanning, geen® pu'satie, geene hitte der deelen bij waar, zooals dat dikwerf bij op ontsteking berustende pijn het geval is; toch kan zij onlijdelijk" smarten veroorzaken. Zij komt en verdwijnt plotseling, is in som' mige gevallen uiterst hardnekkig, in andere gevallen snel voorbij' gaande en is in hooge mate van den toestand des gemoeds af hankelijk. Antiphlogistische geneesmiddelen hebben er niet den minsten invloed op, narcotische middelen verdrijven haar slechts in enkele gevalled Ook kan zij onmogelijk als neuralgie worden aangemerkt. Slecht5 hoogst zelden zijn ware neuralgieën, die de banen der zenuwen vol' gen, met hysterische toestanden verbonden. Bovendien wordt de pijn in gevallen van neuralgie in de einden der zenuwen gevoeld' terwijl zij bij hysterische spier-hyperaesthesie over de gansehe opper' vlakte der aangedane ligchaamsdeelen wordt waargenomen. Wat &e