is toegevoegd aan uw favorieten.

De aanwending der electriciteit als geneesmiddel, met het oog op physiologie, diagnostiek en therapie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

OVER DG ATMOSPHERISCHE ELECTRICITEIT EN DEN BLIKSEM.

Bij een' helderen hemel is de dampkringslucht met positieve elec'riciteit geladen, die men echter op den aardbodem niet onmiddellijk kan verzamelen, omdat deze met negatieve electriciteit geladen is en de beide ongelijksoortige eleetriciteiten elkander in de onderste ^gen van den dampkring voortdurend neutraliseren. Eerst ongeveer ^''ie voeten boven den aardbodem, is de werking der positieve electriciteit waarneembaar; naar mate men hooger stijgt, neemt zij lri hoeveelheid toe, en door middel van lange, geïsoleerde metalen staven kan men er gemakkelijk eene zekere quantiteit van opeenh°open en doen naderen tot de draden van eenen galvanometer; doet 11)011 dit, zoo neemt men eene sterkere of geringere afwijking van naald des galvanometers waar, naar gelang van de hoeveelheid ^er electriciteit die men bezigt. De quantiteit der atmospherische electriciteit is het grootst op de toppen van bergen, en waarschijn'Jk moeten sommige der vreemde verschijnselen welke men waarneemt bij hen, die tot eene aanzienlijke hoogte boven den aardbodem hijgen, zooals het bersten van teedere bloedvaten enz., op rekening gorden gesteld van de sterke werking der positieve electriciteit op ^et organisme, daar toch dc chemische zamenstelling der lucht op hooge ei'§toppen niet verschilt van die in lager gelegene streken. ^ -De hoeveelheid en de spanningsgraad der atmospherische elecl°iteit verschillen naar gelang van het jaargetijde en van den Jcl van den dag; het laatste verschil is aanmerkelijk, in dien tijd 11 het jaar waarin de dagen kort zijn, en weinig beteckenend als de

20