is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reel mogelijk volledig en de omschrijving der rubrieken duidelijk , scherp en volstrekt voor gecne tweeledige uitlegging vatbaar zijn; de invulling van dezelve moet geschieden et naauwkeurigheid en de getrouwheid boven allen twijfel verheven zijn. Zonder het eerste toch krijgt men niets dan cenc opeenstapeling van verwarring , waaruit de grootste scherpzinnigheid , noch de veelomvattendste geleerdheid iets goeds zal kunnen te voorschijn brengen, zonder het tweede erlangt men nietswaardige opgaven en onzekere resultaten.

Wat de volledigheid der tabelle betreft (altijd in eenen wetenschappelijken zi gesproken), hierop valt in der daad weinig te roemen. Zoo zoude ik het niet onb grijk hebben gerekend , na de vermelding van den staat der gezondheid der vrouw, zoo zij vroeger reeds gekraamd had, den tijd te bepalen , wanneer zulks heeft plaats gehad, met bijvoeging der omstandigheid, of zij haar kind zelf heeft gezoogd en tot welken tijd. Het is eene opmerking, die onze aandacht ten vollen waardig is en waarvan de bevestiging niet onbelangrijk kan worden geacht, dat vrouwen zoo lang zij hare kinderen zogen minder geschikt voor de bevruchting schijnen te zijn, dan die , M elker borsten zijn opgedroogd. Deze opmerking is zoo algemeen gemaakt en hoeft zoo veel ingang bij de moeste vrouwen gevonden, dat mij meer dan één voorbeeld bekend is van moeders uit den bchoeftigen stand , die uitsluitend om die reden hare kinderen twee en meer jaren de