is toegevoegd aan uw favorieten.

De rioolkwestie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan wat de Utrechtsche boeren nu betalen voor de slappe «beer,» de gemaakte onkosten reeds vergoed zullen worden. Om in de groolere navraag te voorzien, kan het Gemeentebestuur het pneumatische systeem uitbreiden en gedurig meer afvoergroepen aanleggen en ook langzamerhand den prijs van den mest verhoogen. En dus kan trapsgewijze het geheele werk tot stand gebragt worden en men al de voordeelen behalen die ik voorspeld heb, «wanneer men maar met ernst wil en begint.»

In een woord, de wijze waarop ik aanraad mijn systeem in te voeren, is dat van het ontwikkelings-proces, waardoor alle groote en nuttige verbeteringen ingevoerd zijn. Zulks op eens te willen doen, zou nooit gelukken. Maar men beoordeelt den Nederlandschen boer zeer ten onregte, wanneer men hem als een struikelblok voor allen vooruitgang beschouwt. Het hangt geheel af van de wijze waarop men te werk gaat. Wanneer de boer van den landbouw niets anders weet, dan wat hij door eigen ondervinding of die zijner ouders geleerd heeft (zooals meestal het geval is) en hij daar zijn brood mede verdient, kan men van hem niet vergen, dat hij zijne wijze van handelen verandere, zonder dat hij eerst zeker wete, welke de uitkomst daarvan zijn zal. Maar men behoort hem met raad en voorbeeld te gemoet te komen, en dit is een der eerste pligten van hen, aan wien het bestuur van cene bevolking toevertrouwd is, daar het hier de allereerste levensvraag geldt, namelijk die van levens middelen. Getroost men zich deze moeite, dan zal alles spoedig wèl gaan.

Wanneer ik het karakter van den Nederlandschen boer goed begrijp, dan is hij over het algemeen begeerig genoeg om voordeel te trekken van iets, wat hij door voorbeeld en ten koste van anderen geleerd heeft. Wanneer hij ziet dat er wat bij te verdienen valt, aarzelt hij niet lang, vooral indien de winst spoedig in zijne handen komt. Het ontginnen van nieuw land is niet