is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 123.

Fig. 124. dat het vat c op de eene of andere

wijze ondersteund moet zijn. W anneer men den toestel wil laten werken, vult men de kolf c bijna geheel met water, en sluit daarop den hals met de kurk, door welke de buizen b en d gaan; dan giet men water door den trechter ƒ, en al spoedig begint het water uit de buis d te springen. „ .

Het meten van de drukking der gazen.

Tot het meten van de drukking der gazen, heeft men twee onderscheidene middelen, namelijk de vochtkolommen of de kleppen. De toestellen, om door middel van vochtkolommen de drukking der gazen te meten, noemt men manometers. De verklikker van de luchtpomp en van de perspomp zijn manometers.

Tot de manometers beliooren in zeker opzigt ook de veiligheids-buizen , want door middel van dezelve meet men de drukking der gazen in de toestellen, aan welke zij aangeer hunne spankracht gelijk is aan de

bragt zijn. Wanneer hunne spankracht gelijk is aan de drukking van de atmospheer, dan staat het vocht in de beide beenen, Fig. 125, even hoog; wanneer dit niet het geval is, dan kan men uit het verschil der vochtkolommen in de beide beenen, de drukking binnen de afgeslotene ruimte bepalen, zoo de digtheid van het vocht in de veiligheidsbuis bekend is. De veiligheidsbuizen zijn door welter uitgevonden; zij zijn van buitengewoon groot nut bij vele scheikundige bewerkingen, daar door haar zoovele uitbarstingen, als ook het wegvloeijen der afgeslotene vloeistof voorkomen wordt.

In Fig. 126 en 127 zijn twee veiligheids-kleppen voorgesteld. Wanneer men het gewigt kent, dat op zulk eene klep drukt, en de "-rootte van de oppervlakte der klep, welke de verticale

O L L l

Fig. 125.

drukking van het gas moet wederstaan, dan kan men de spanning berekenen van het gas, op het oogenblik, wanneer het in staat is om de klep omhoog te listen. Indien b. v.

de klep'gedrukt werd met een gewigt van 100 pd., en de opper-