is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de brekings-exponent van de lins grooter is, dan ligt het brandpunt nader bij de lins, doch daarentegen is dit punt verder van dezelve verwijderd, zoo de brekings-exponent kleiner is.

Hetgeen van de biconvexe linzen is gezegd, geldt ook voor de convexe menisci en voor de planconvexe glazen; doch zij hebben een hoofdbrandpunt, in hetwelk al de stralen, welke aan den anderen kant evenwijdig met de as invallen, zamenkomen; de stralen van uit een op de as gelegen punt, hetwelk ter afstand van de dubbele brandwijdte van het glas verwijderd is, worden aan de andere zijde vereenigd in een punt, hetwelk eveneens ter afstand yan de dubbele brandwijdte van het glas af staat.

Voor eene planconvexe lins, wier brekings-exponent is, staat het brandpunt ter afstand van tweemaal den straal der bolle vlakte van de lins af.

Zoo het lichtende punt L, Fig. 277, zoo digt nabij de lins komt, dat het nog binnen de brandwijdte ligt, dan divergeert de

Fijj. 277.

Fifr- 278.

op de lins vallende stralenkegel zoo zeer, dat de lins niet meer in staat is om de stralen convergerend, of zelfs slechts evenwijdig te maken; doch dan divergeren zij na den doorgang door de lins minder dan vroeger, zij verspreiden zich zoodanig, als of zij afkomstig waren van uit een punt O, hetwelk verder van het glas is verwijderd dan het lichtende punt.

Zoodanige beschouwingen zijn ook van toepassing op holle glazen. Ingevalle de invallende stralen evenwijdig zijn, divergeren deze zoodanig, als of zij afkomstig waren van uit het lioofdverstrooijingspunt F, Fig. 278; doch wanneer het lichtende

punt naaer dij Komt, en dus reeds de invallende stralen divergerend zijn, dan zullen zij na hunnen doortogt door het glas nog meer divergeren dan zulks het geval was met de evenwijdig invallende stralen, en derhalve komthetverstrooiiings-

punt in dezelfde mate nader bij het glas, als het lichtende punt tot hetzelve nadert.