is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der physica en meteorologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

modeerd is; wij zien het voorwerp duidelijk, wanneer wij het enkel zien, onduidelijk en met in elkander gevloeide omtrekken, wanneer het dubbel wordt gezien.

Wij kunnen de voorwerpen naar willekeur enkel ot dubbel zien. Daartoe houde men b. v. twee vingers regt achter elkander voor het gelaat, en wel zoodanig, dat de een ongeveer 1 voet, de ander 2 voet verwijderd is. Men ziet dan den achtersten vinger dubbel, zoo men de oogassen op den voorsten rigt, en omgekeerd den voorsten vinger dubbel, indien men strak op den achtersten ziet.

In Fig. 297 zijn L en R de beide oogen, en A en B twee op verschillenden afstand vóór het oog aanwezige voorwerpen. Zoo men ziet op het voorwerp A, dan zijn de assen van beide oogen (de oog-as is de regte lijn, welke het middelpunt van het netvlies vereenigt met het middelpunt van de kristallins en der pupil) naar A gerigt, en maken dus eenen tamelijk grooten hoek met elkander. Het beeld van A doet zich evenwel in beide oogen op het midden van het netvlies voor. Zoo men daarna het voorwerp B fixeert, zoo als dit in Fig. 298 is voorgesteld,

Fii;. 297.

Fig. 298.

dan wordt de hoek der oogassen kleiner, en nu doet liet beeld van B zich in beide oogen op het midden van het netvlies voor.

Indien A gefixeerd is, zoo als in Fig. 297, dan ligt het beeld van B in het linker oog ter regterzijde, en in het regter oog ter linker zijde van het midden der retina, de beelden b en b' liggen derhalve in beide oogen niet op gelijknamige plaatsen van het netvlies, en daarin is de reden te vinden, waarom het voorwerp B hier dubbel gezien wordt. Naardien het beeld B in het linker oog ter regter zijde van a gelegen is, schijnt het ons toe, dat B aan de linker zijde van A ligt, terwijl het regter ooo- het voorwerp B aan de regter zijde van A ziet, om-

17*