Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abercrombie geeft de verschijnselen op db volgende wijze op : lil de eerste dagen der ziek-le is het kind gewoonlijk heet en onrustig en: heeft grooten dorst; zijne tong is droog en bruinachtig beslagen ; gewoonlijk schreit het veel, slaapt onrustig, braakt meermalen, en in vele gevallen schijnt eene, op den buik aangewende drukking pijnen te veroorzaken. In den regel is doorloop aanwezig ,.. doch is zulks niet in ieder geval een voorkomend verschijnsel, want zelfs in,- de latere tijdperken der ziekte krijgt de zieke niet meer dan. 3 — 4 malen in de 24. uren ontlasting terwijl de ziekte spoedig haren doodelijken uitgang te gemoet snelt. In. andere gevallen is dit verschijnsel van veel meer gewigt ; de ontlastingen volgen elkander spoedig op, en er gaat eene groote onrustigheid en naar het schijnt ook pijn vooraf. De stoffen' worde» met eene aanmerkelijke kracht uitgedreven, en somwijlten, even als uit eene spuit., ver weg gespoten. Ten aanzien van derzelver voorkomen zijn zij zeer verschillend , en men kan uit dezelve alleen den aard der ziekte niet herkennen. Somtijds bestaan dezelve hoofdzakelijk uit een roodachtig-bruin slijin , somwijlen uit eene bleeke, kleiachtig gekleurde stof, en dikwijls uit eene donkere, waterachtige vloeistof. In vele gevallen wijken zij weinig van den gezonden toestand af, terwijl haar voorkomea in andere gevallen door de voedingsmiddelen, welke bijna onveranderd ontlast worden, bepaald wordt. De ziekte kan dikwijls eenen langen tijd verloopen , zonder on~ rustverwekkende verschijnselen te geven, en zonder dat men in staat was , dezelve van een gewonen doorloop te onderscheiden , tot dat men door het bijkomen van verschijnselen , welke een lijden van het gestel' aantoonen , plotseling en duidelijk den gevaarlijken aard van dezelve kennen leert. Deze bestaan in eenige gevallen in eene aanmerkelijke koorts met eene drooge , bruin beslagen tong . dorst en braken ; in. andere gevallen treedt eene plotselijke en snelle uitputting der levenskrachten in , welke volstrekt niet met de menigvuldigheid der stoelontlaslingen in verband staat. Veeltijds is het eerste ongunstige verschijnsel eene coma, welke plotselijk intreedt en bij welke men een' eigendommelijk hollen matten blik der oogen en eene bleeke waterachtige kleur van het ligchaam waarneemt, terwijl de pols meestal eene matige sterkte behoudt. Deze verschijnselen kunnen voorkomen, wanneer de ziekte eerst eenen korten tijd geduurd heeft , en de ontlastingen over het geheel niet zeer spoedig elkander opvolgen (Unlersuch. üb. cl. Krankh. des Magens, Darmkan. u. s. w. , aus dem Engl. ion. r. D. Busca. S. 384).

Ook naar gelang der plaats van het darmkanaal , waar de ontsteking haren zetel heeft, zijn de verschijnselen der enteritis verschillende. De ileitis ontwikkelt zich zelden, voor dat de tandvorrning begonnen is. Dezelve laat zich zoo wel uit negalive als positieve verschijnselen herkennen ; de algemeene verschijnselen van een buiklijden zijn , namelijk , aanwezig, zonder dat zich de tcckenen , welke eene ontsteking van de maag of van de dikke darmen gewoonlijk vergezellen, zich voordoen. Het kind is, voornamelijk op den buik , heet op het gevoel en men ontwaart

Sluiten