Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arm gedragen worden, kunnen liet hoofd niet tJpgerigt houden, <en laten hetzelve links of regts aan deszelfs zwaarte over {cruveilhier). Al het anders zoo aangenaam speelgoed stooten zij, wanneer zij reeds grooter zijn, knorrig van zich weg, en weren met hunne magere armen iedereen , die tot hen nadert. Zij verbergen hun gelaat aan den hals van dengene, welke het oppast, en geven bovendien hunnen onwil door een onafgebroken , dezer ziekte eigendommelijk, eentoonig steunen en klagen te kennen , hetwelk uren lang aanhoudt, wanneer men ook iedere begeerte vervult, of hen na verwijdering van alle aanwezigen in de wieg legt. Zij nemen dan eene ligging op den rug aan , strekken of de voeten uit, of trekken dezelve tegen den buik op, en stooten de dekens Tan zich om bloot te kunnen liggen, Is dan alles zeer stil om hen 3ieen, zoo worden zij , wanneer zij zeer afgemat zijn, stil, vooral in xle morgenuren, en -schijnen dan te slapen. Een vaste, verkwikkende slaap, zoo als overigens gedurende den loop <ler ziekte nooit voorkomt, is het niet; hij duurt slechts kort, de kinderen hebben daarbij, ■daar zich de oogleden wegens de te groote vermagering niet sluiten kunnen , de oogen half open en ontwaken bij het minste geluid. Zij kunnen dan door niets in de wieg gehouden , maar moeten gedragen worden en beginnen wederom hun klagend gesteun. Terstond bij den aanvang ontslaat er doorloop, welke wel voor een paar dagen nalaat , maar altijd wederkeert en dan door de geheele ziekte, tot 1 of "2 dagen voor den dood, aanhoudt, als wanneer dezelve in vele gevallen op eenmaal ophoudt; niet zelden hebben er in de 24 uren 15 ontlastingen plaats. Geene rommelingen of aandrang tot dezelve, gaan de ontlasting vooraf, maar de kleinen gaan onwetend en telkens slechts eene kleine hoeveelheid af. De ontlaste stof is altijd waterig, slijmig, of van eene gele of geelachtig bruine, somwijlen ook groene of zelfs roode kleur; hare reuk is zuur en heeft eenige overeenkomst met geschimmeld verzuurd roggenbrood of met melk, die , door de bereiding met de maag van een kalf, begint zuur te worden. De buik is slechts in het begin , en in het verdere verloop der ziekte meermalen voorbijgaande , in de maag en leverstreek eenigermate opgezet en somwijlen op deze plaatsen iets warmer ; evenwel verdwijnt dit gevoel , wanneer men de hand langen tijd op dezelve liggen laat. De eetlust houdt terstond op; dc kinderen nemen geen voedsel, toonen evenwel daarentegen zulk eene groote begeerte tot drinken, dat men derzelver dorst niet stillen kan. Heeft de ziekte eenen langeren tijd geduurt, zoo ontstaat er bovendien braking.. Aanvankelijk ontbreekt dit somwijlen en <lan hebben de kinderen in plaats daarvan oprispingen en ligt voorbijgaand worgen , wanneer zij veel drinken. Het braken heeft veel eigendommelijks. De zieken toonen namelijk volstrekt geen spoor van misselijkheid, het braken voorafgaande; ook volgt het geenszins de ligging of houding des zieken, maar heeft gewoonlijk plaats, wanneer het kind veel gedronken heeft, later ook zonder aanleiding, en telkens zeer gemakkelijk en

Sluiten