Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigste soorten ran ziekelijke vorming, welke even zoo goed als <le verharding in alle organische weefsels kan voorkomen , maar bijzonder ligt doet zij zulke deelen aan, welke zeer rijk aan celweefsel zijn. De eerste kiem eener verandering bestaat zeker altijd in het loslaten van het celweefsel , en dat het eene deel voor het andere ligter tot zulk een proces overgaat, hangt grootendeels van deszelfs anatomischen bouw af, weshalve dan ook de bovendien weekere, met meer cehveefselstof voorziene en met vele vaten doortrokkene slijmvliezen gemakkelijker dan de spierachtige, enz. , losgemaakt en verweekt worden. Zulk eene loslating volgt zeer dikwijls allengskens zonder zeer zigtbare of opvallende verhoogde werkzaamheid der vaten, voornamelijk echter ten gevolge van genoemde passive of aderlijke ontsteking, en wanneer het ook waar is, dat de active ontsteking, als de hoogste graad van organische vormingskracht, de meest in het oogloopende gedaanteveranderingen der deelen en ook onder bijzondere omstandigheden verweeking van dezelve voortbrengt, zoo is het ook even zoo waar, dat deze zonder dusdanige ontstaan kan, zoo als vele gevallen van verweeking der beenderen, der kraakbeenderen, der hersenen, enz. bewijzen. Nog ligter moet dit in de slijmvliezen kunnen geschieden, in Avelke de , de verweeking begunstigende omstandigheden de overhand hebben, en men neemt dit ook dagelijks waar aan het tandvleesch bij scheurbuik, bij spruw aan de lippen, aan de tong, keelholte, enz., waardoor men geregtigd is van tot het slijmvlies van de maag te besluiten, in welke de gastromalacia altijd haren aanvang neemt, om vervolgens op den spierrok en ten laatste ook op het buik vlies over te gaan.

»De vormende levenskracht van het organische weefsel, kan, zoo als reeds boven is vermeld, op veelvuldige wijze gestoord worden ; het meest opvallend is dit, wanneer de stof, uit welke de voeding of vorming volgen moet, ziekelijk gesteld is, en aan de algemeene massa van sappen vreemdsoortige bestanddeelen zijn opgedrongen geworden ; zulk eene vreemdsoortigheid heeft een' des te grooteren invloed, hoe teederder de voorwerpen zijn, in welke dezelve voorkomt. Heeft er zulk eene afwijking van den gewonen toestand plaats, zoo maakt deze zich spoedig in alle voortbrengselen der vorming kenbaar, het geheele ligchaam is daarbij meer of minlijdende , dan alleen of ten minste voornamelijk alleen in enkele deelen van hetzelve, en wel is waar dit laatste dan, wanneer een enkel deel boven de anderen door schadelijke invloeden daartoe voorbeschikt wordt, zoodat zich eene ziekelijke werking in hetzelve kan kenbaar maken , of wanneer vermogens den bouw , den ouderdom , zekere ontwikkelingstijdperken van sommige voorwerpen, enz., een deel bij uitstek werkzaam is, of als het ware voor allen anderen aangetast wordt.

Alle omstandigheden duiden aan. dat dit liet geval inet de gastromalacia is, en dat de wezenlijke grond van dezelve in eenen ziekelijken toestand der tot vorming bestemde stoffen gelegen is. Zelfs wanneer ezelve ten gevolge van eene, tot aan wezenlijke ontsteking verhoogde

Sluiten