Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roode begrensde vlek op de inwendige vlakte van de groote lippen en aan de nymphae, als ook de vorming van een hard gezwel van den geheelen -omtrek tot aan den mons veneris waargenomen, welke toevallen de pislozing pijnlijk maken, tot wrijven en krabben, en oudere meisjes leirs tot zelfbesmetting aansporen. Na 2-3 dagen zien er de inwendige wanden van de groote lippen en de inwendige omtrek graauw en kleurig Ult 5 deze Tlekken zij" begrensd, toonen een' rooden zoom aan den omtrek en de geheele uitwendige omtrek verkrijgt een bleekrood, gezwollen voorkomen, bij verhooging van warmte. Kan de ziekte niet tot staan gebragt worden, zoo wordt de graauwe kleur van de vlek zwart, en verbreidt zich het koudvuur naar den bilnaad en uitwendigen omtrek tot aan den aars en tot boven de commissura superior der geslachtsdeelen ; de pislozing wordt moeijelijk of geheel onderdrukt, de pols snel en klein, het gelaat valt weg, er ontstaat doorloop, en de kinderen sterven , nadat de uitputting den hoogsten graad bereikt heeft, dikwijls zonder de minste stoornis van het bewustzijn. Somwijlen komt de aJschelding van eenen scherpen, de naburige deelen bijtenden, kwalijk ne enden etter tot stand; somwijlen wordt de koudvurige korst hard en door de lijder bij stukken afgetrokken. Wanneer het daarentegen mogelijk .s , de verwoesting tot staan te brengen, zoo vormt er zich aan den rooden zoom eene grenslijn, de ontsteking wordt in de nabijheid van deze ver evendigd, de korst trekt zich te zamen en onder de afscheiding van aliengskens goedaardig wordenden etter, volgt de afstooting. Nadat deze plaats heeft gehad , vertoont het uitwendige schaamdeel, hetwelk rezwollen en gespannen is, eene, aan het verlies van weefsel-zelfstandioheid overeenkomende, kratervormige holte, zoover de inwendige wand van de groote lippen de nymphae en zelfs de introïtus vaginae verwoest zijn geworden Wanneer echter de afstooting van het koudvuur geschied is valt de zwelling van den omtrek ineen , en de holte verliest zeer veel van haren omvang. Men is nu in de gelegenheid van waar te nemen , hoe het ontbrekende, deels door kieming en afscheiding van een goedaard,gen etter, deels door zamentrekking der naastbij gelepene deelen wederom hersteld wordt en de genezing zonder groote misvorming der gedaante volgt.

Deze ziektevorm schijnt aan dezelfde oorzaken als de waterkanker haren oorsprong verschuldigd te zijn. De behandeling komt eveneens met die der waterkanker overeen. Volgens marjolin wordt het koudvuur wanneer het nog tot de schaamlippen beperkt is, door het wegnemen van e oudvung gedeelte, door bedekking der wond met pluksel waarop e steen gestrooid is, dan door zuivering van dezelve met warmen wijn , eindelijk door het opleggen van eene, met styrax bestrekene wiek en me Sptr. vin. camph. bevochtigde compressen.

Sluiten