Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen op den uitwendigen rand loopen, ten einde met den grooten toon den bodem niet te raken , enz.

Is de misvorming aangeboren , zoo komt dezelve meestal in den vorm van binnenvraartschen horrelvoet voor en wel meestal aan beide ledematen. De aangeboren binnenwaartsche horrelvoet onderscheidt zich van den, na de geboorte ontstanen wezenlijk daardoor, dat de verandering van de ligging «n de gedaante der afzonderlijke beentjes van den voetwortel in veel hoogere mate bij gene aanwezig is, en dat de, tot de verkorte spieren behoorende banden veel meer verkort zijn. Deze omstandigheid veroorzaakt de moeijelijke genezing van den aangeborenen horrelvoet, terwijl de, na de geboorte ontstane, door middel van doorsnijding der pezen, meestal met gemak en in veel korteren tijd hersteld kunnen worden , daar hier de verkorting van de eene of andere spier hoofdzakelijk de misvorming veroorzaakt, deze verkorting evenwel door de doorsnijding der pees overwonnen wordt (Krmuss, die Fortschr. der Kunst in Heil. d. Klumpfusses u. s. to. Dusseldorf J839 S. J2).

De vraag, of de genezing alleen door werktuigelijke behandeling, welke dient om den voet in zijne ware rigting te houden, kan bewerkt , of dat deze door de doorsnijding der pezen moet ondersteund worden, verdient bij de behandeling dezer misvorming eene 'bijzondere opmerking. Bij den aangeboren horrelvoet kan, wanneer de arts vroegtijdig ter hulp geroepen wordt, de herstelling alleen werktuigelijk beproefd worden. Intusschen is ook hier, zelfs bij den leeftijd van 1—2 jaren , de verkorting der spieren dikwijls zoo aanmerkelijk , dat de werktuigelijke middelen een' grooten tegenstand vinden en een bestendig toezigt van den arts vereischen, weshalve de genezing langs dezen weg bij de geringe klasse het minst mogelijk is. Onder deze omstandigheden is het van belang voor den lijder, dat de arts tot de doorsnijding der pezen , als de spoedigere en minder pijnlijke geneeswijze zijne toevlugt neme.

Bij den paardenvoet zijn het voornamelijk de Musc. gaslrocnemii, welke de misvorming daarstellen. De nietbeduidende verkorting van andere spieren, geeft toe aan de werktuigelijke middelen ter uitrekking , wanneer de Tendo achill. is doorgesneden geworden , en daar hier geene verandering in de ligging der afzonderlijke beentjes van den wortel des voets aanwezig is , maar de verandering der houding alleen door eene verdraaijing van het gewricht veroorzaakt is, komt de genezing meestal in weinige weken tot stand. Bij den horrelvoet wordt somwijlen de doorsnijding van meerdere pezen gevorderd.

De werktuigelijke behandeling is voor de genezing dezer verkrommingen van bijzonder gewigt. Door stromeijer , krauss en anderen zijn verschillende werktuigen voor den horrelvoet opgegeven geworden.

3) De wervelkolom kan op iedere plaats krom gebogen worden en men onderscheidt, volgens de rigting, in welke dit geschiedt: 1) Ver-

Sluiten